Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

La liquidació del Pressupost municipal de 2018 dóna un romanent de tresoreria de 6.907.576,42 €

S’ha efectuat la darrera liquidació de la legislatura 2016-2019, la que correspon a l’exercici 2018.

La liquidació s’ha realitzat, d’acord amb el que estableix la Llei Reguladora de les Hisendes locals, a primers de març 2018.

QUÈ DESTAQUEM DE LA LIQUIDACIÓ 2018

  1. La liquidació de l’exercici 2018 reflexa la bona salut de la situació econòmica i financera municipal, continuant, per tant, en una zona de confort.
  • Es dona estricte compliment als indicadors de solvència i a la vigent normativa pel que fa a la liquidació.
  • El resultant final és un romanent de tresoreria ajustat per despeses generals de 6.907.576,42 €.
  • Per 6è any consecutiu i sense haver augmentat la pressió fiscal, han augmentat els ingressos tributaris a conseqüència d’una millora de la situació i activitat econòmica del municipi i també, per la bona gestió dels Serveis Municipals de Recaptació i Gestió Tributaria.
  • Una Evolució positiva del deute. L’endeutament, ha anat disminuint progressivament els darrers anys. Actualment està al 39,33 % dels ingressos corrents liquidats del 2018.
  • Noves inversions. Amb el superàvit es podran afrontar noves inversions, que s’intentarà que siguin financerament sostenibles i tinguin accent social.

Així, al pressupost inicial d’inversions 2019 previst en 1.703.872,17 €, s’hi afegiran les inversions que s’incorporen dels romanents de crèdit de l’exercici 2018 per import de 1.312.370,40 €.

I a aquestes inversions es preveu afegir noves actuacions per inversions financeres sostenibles en la quantitat màxima de 961.456,12 € finançades amb romanent de tresoreria per despeses generals fins a la capacitat de finançament resultant de la liquidació del pressupost 2018.

En total, l’import d’inversions a gestionar durant l’exercici 2019, es preveu sigui de 3.977.698,69 €.

Resum de la liquidació del pressupost de l’exercici 2018: