El Pla Local de Joventut (PLJ)  és un document que vol recollir la realitat del municipi on es consideri la visió dels i les joves per dissenyar polítiques de joventut integrals i transformadores. Un full de ruta que posa en el cistell  necessitats i objectius, dissenya accions concretes per traçar un camí que aporti la millora de les condicions del municipi i les persones que hi viuen. La participació i la visió del col·lectiu jove en el disseny del PlJ en tots els seus estaments, és im-pres-cin-di-ble.

El Pla Local es planteja per tal de  viure en un municipi on es consideri la visió dels i les joves i el dret a viure una joventut plena, una emancipació digne, amb una consciència comunitària consolidada i representativa. S’adreça a tota la població en general però fent un especial esment  a Joves a partir de 12 anys  que ja vagin als Instituts, també hi ha moltes accions per a infants i les seves famílies, per a enfortir la comunitat.

Etapes del Pla Local de Joventut

Etapa de diagnosi de la realitat juvenil al municipi. Consisteix en desenvolupar la diagnosi de la realitat juvenil i treballar la part de consulta dels i les joves.  Aquesta setmana comencen les Taules de treball sectorials i duraran tot el mes de març, fins arribar a les taules de joves més cap a la primavera. També es llançarà una enquesta per a tothom, per tenir més informació sobre el col·lectiu jove al municipi.

Etapa de decisions per a exposar resultats i vincular-los a les propostes.

Etapa d’implementació per a desenvolupar les propostes a partir de la diagnosi, les taules de treball i les aportacions del col·lectiu jove.

Qui hi està implicat/da?

  • Joves del municipi, TOTS i TOTES les que hi vulguin participar, de tots els perfils que sigui possible, de qualsevol procedència, condició, edat, religió, pensament, barri etc. Només cal que visqui a Castelló o participi d’alguna entitat o activitat. La clau de la credibilitat d’aquest PLJ és que hi participin quant més joves i de perfils diferents millor amb l’objectiu de cercar en la diversitat els objectius comuns,  en una comunitat sense desatendre les necessitats individuals ni els col·lectius menys representats i/o afavorits.
  • Tècnics/es, professionals de qualsevol àmbit que d’alguna manera intervenen en la vida dels infants i/o joves dins el municipi.
  • Polítics/es, capaços d’ entomar les decisions preses en els processos engegats. Amb voluntat de defensar els resultats i implementar la  transversalitat dins l’Ajuntament, amb la mirada del procés del Pla Local de Joventut.
  • Les entitats, sobretot les juvenils. La seva condició de joves organitzats els atorga un paper rellevant en el procés. Han d’ajudar a motivar i treure  conclusions amb un valor afegit.