Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

L’Ajuntament de Castelló d’Empúries fa els primers passos per crear la figura del defensor/a de la ciutadania

L’Ajuntament modifica el Capítol 6 del Reglament Orgànic Municipal (ROM) que regula la figura del Defensor/a de la ciutadania. L’objectiu és adaptar-lo a la normativa vigent per poder establir convenis de col·laboració amb el Síndic de Greuges de Catalunya.

El Defensor o Defensora del ciutadà de Castelló d’Empúries és una institució que té per missió vetllar pels drets de la ciutadania en relació amb l’actuació de l’Administració municipal i dels organismes administratius que en depenen. Amb aquesta finalitat, estudia les queixes que se li presentin, sense perjudici de les accions que pugui promoure per la seva pròpia iniciativa.

Aquesta figura no ha existit mai al nostre municipi, i amb la seva creació es pretén fer un pas més envers la defensa i protecció dels drets fonamentals i les llibertats públiques de la ciutadania davant l’administració local.

En aquests moments, s’ha incorporat al ROM un nou article que regula l’opció d’establir convenis de col·laboració amb el Síndic de Greuges de Catalunya. Aquesta opció permet, substituir de forma gratuïta, externa i eficaç, les tasques i funcions de la figura del Defensor/a de la Ciutadania. El conveni es mantindrà fins que la Corporació disposi dels recursos i dels mitjans necessaris i determini el nivell de dedicació exigible, dins d’un reglament específic per nomenar el defensor/a del ciutadà.

En aquest sentit, el consistori ja ha establert contactes amb el Síndic de Greuges de Catalunya, per tal de començar els tràmits necessaris per formalitzar una col·laboració més estreta, i formalitzar un conveni de col·laboració entre l’Ajuntament i el Síndic de Greuges.