Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

L’Ajuntament de Castelló d’Empúries presenta el Pressupost General 2022

El Pressupost General, les seves Bases d’Execució, i la plantilla de personal per a l’exercici econòmic 2022, serà presentat per a l’ aprovació inicial al Ple municipal, en la sessió del dijous 25 de novembre

El Pressupost General està anivellat i donant compliment a la normativa vigent, essent el següent:

· El Pressupost Municipal de l’ Ajuntament: 25.873.899,44 €.

· El pressupost dels ens autònoms dependents és :

1.- Ecomuseu Farinera de Castelló d’Empúries: 292.905,38

2.- Escola infantil Municipal “Passeig de les Oques”: 768.834,54 €

3.- Escola Municipal de Música “Antoni Agramont”: 181.068,90 €

L’estat de previsions de despeses i d’ingressos de la societat municipal dependent, Castelló d’Empúries 2000, SA, és de 3.008.001,02 €.

El pressupost general és un pressupost equilibrat, que dona resposta al normal funcionament dels diversos serveis i equipaments del municipi i presenta un ambiciós projecte d’inversions, que juntament amb les que encara s’estan desenvolupant en el marc del pressupost 2021, contribuiran a un major benestar de la nostra ciutadania. Es parteix del principi de recaptació efectiva, a l’hora de preveure la recaptació dels diferents tributs municipals i s’albira un augment d’ingressos, després dels mesos mes durs de la pandèmia de la Covid-19. Destaquem les subvencions que es donen a les entitats d’àmbit municipal, per a les seves activitats associatives de caràcter cultural, social, esportiu i comercials.

També voldríem destacar, que l’any 2022, serà ja el cinquè any que donem subvencions per a l’adquisició dels llibres de text.

1.- PRESSUPOST MUNICIPAL:

El pressupost de l’Ajuntament de Castelló d’Empúries per a l’any 2022 puja a 25.873.899,44 €. la qual cosa significa una variació en augment del 13,17% respecte a l’any anterior.

Les modificacions detallades per els diferents capítols pressupostaris, de l’exercici 2022 respecte de l’ exercici 2021, són les que consten en l’Estat de Modificacions del Pressupost, entre les quals cal destacar les següents:

  1. Estat de Despeses:

En quant al Capítol I, Despeses de personal, s’ha incrementat en un 3,52 % del 2022 respecte del 2021. Aquest augment prové d’ incrementar les retribucions un 2% del 2022 respecte del 2021, en base al Projecte de PGE pel 2022, tot i que l’execució real d’aquesta puja, no es materialitzarà sense l’aprovació de la mateixa en els Pressupostos Generals de l’ Estat per a 2022. Es proposen diverses modificacions en la relació dels llocs de treball, amb la cobertura de places que han quedat lliures per jubilacions, baixes i places de nova creació.

Les principals novetats són:

2 places de Sergent Policia local

3 places caporal Policia local

3 places agents Policia local

1 plaça tècnic RRHH

1 plaça tècnic Promoció econòmica

Respecte del Capítol II, Compra de Béns corrents i serveis, l’import és de 9.063.798,83 €, la qual cosa representa un increment del 12,50 %. Els crèdits per despeses obligatòries i necessàries pel funcionament operatiu de serveis i activitats municipals, gaudeixen d’un reforç que s’haurà de veure reflectit en la gestió diària dels mateixos.

El Capítol III, Despeses Financeres, té una disminució del 18,03 %, en relació l’exercici actual, essent el seu import de 55.758,25 €.

El Capítol IV, Transferències Corrents

També destaquem les aportacions que el pressupost municipal realitza als tres organismes autònoms municipals i la societat mercantil municipal per a la prestació dels diferents serveis i activitats. A més, no hem d’oblidar les subvencions que es donen a entitats per a les seves activitats de caràcter cultural, social, esportiu i comercial, com així mateix per a l’adquisició de llibres de text.

Capítol VI, Inversions
Es produeix un important increment, passem de 1.478.800,00 €, l’ any 2021 a 3.117.847,00 €, la qual cosa suposa un creixement del 110,84 %. S’ha de destacar però, que el programa d’inversions per l’exercici 2021, quines previsions definitives són de 5.247.033,48 €, no s’ha executat en la seva totalitat i que un cop incorporades al nou pressupost, juntament amb les contemplades inicialment al pressupost 2022, tindrem un volum d’inversions previst molt important.

Comparativa pressupost despeses:

El Pla d’ Inversions de l’exercici 2022 és el que es detalla a continuació:

Senders i rutes cicloturístiques6,00
Voreres i millores Pau Casals50.000,00
Neteja i ordenació de cursos d’aigua48.400,00
Voreres Puigmal – el trabuc125.000,00
Manteniment i adquisició Jocs Infantils50.000,00
Renovació arbres i plantes del municipi20.000,00
Inversions enllumenat públic100.000,00
Millora paller d’en Malino20.000,00
Renovació arbrat20.000,00
Inversions Obres Generals200.000,00
Reasfaltat i pavimentació de carrers175.000,00
Senyalització viaria horitzontal20.000,00
Senyalització vertical (manteniment)10.000,00
Plaça de les Palmeres 1a fase450.000,00
Passos de vianants elevats40.000,00
Estany de la Vila6,00
Adquisició Habitatge social300.000,00
Tancaments, pluvials…Escola Ruiz Amado25.000,00
Coberta Camp de Futbol50.000,00
Ampliació aules Escola de Música50.000,00
Ampliació i millora 2a planta Ajuntament25.000,00
Sala municipal 1a fase500.000,00
Ampliació i millora Arxiu45.000,00
Centre de dia i Social “El Cau”30.000,00
Pilones (Tancaments carrers Tdt)6,00
Adquisició vehicle quad15.000,00
Equipament Policia Local, protecció civil i mobilitat8.000,00
Material Tdt15.000,00
Mobiliari20.000,00
Lavabos nous Muga50.000,00
Adquisició software i hardware20.000,00
Projectes Software39.000,00
Projecte Wifi platja i equipaments Castelló4.000,00
Videovigilància96.603,00
Participació Ciutadana200.000,00
Instal·lació Gàbia Cricket7.000,00
Gimnàs Municipal25.000,00
Plaques Fotovoltàiques Ruiz Amado100.000,00
Senyalització patrimonial1.500,00
Millores zones esportives20.000,00
Pintura Edificis Públics60.000,00
Obres dipòsit municipal de vehicles5.000,00
Millores Biblioteca7.000,00
Direccions d’obra i projectes50.000,00
Audiovideoacta6.800,00
Actuacions agrícoles6,00
Arranjament camins rurals14.520,00
TOTAL3.117.847,00

En quan al Capítol IX, Passius Financers, disminueix  el 5%. Es passa de 1.478.873,00 € del 2021 a 1.404.933,01 € al 2022.

b) Estat d’ingressos

S’ha adoptat en general, com ja és habitual per prudència el criteri de caixa en les previsions, per tal d’ajustar al màxim els ingressos a la seva recaptació.

D’aquesta manera, s’espera aconseguir una menor desviació entre el pressupostat i el realment liquidat i ingressat.

El Capítol I, Impostos Directes, experimenta un increment del 4,86 %, passant de 12.198.571,98  €, previstos al 2021, a 12.790.942,69 €, previstos pel 2022.

Respecte del Capítol II, Impostos Indirectes, es manté amb un import de 350.000,00 € de provisió definitiva.

Respecte del Capítol III, Taxes i altres Ingressos, es produeix una previsió a l’alça del 3,67 %, essent la quantia de 5.199.600,11 €.

La pressió fiscal per l’exercici 2022, continua globalment congelada des de 2014.

En quan al Capítol IV, de Transferències Corrents, les seves previsions augmenten respecte el 2021, l’increment es del 25,10%, essent l’import de  3.899.781,61 €.

L’ import del Capítol V, Ingressos Patrimonials, experimenta un augment del 5,85 %, respecte el 2021 essent la quantia de 515.728,03 €.  

El Capítol IX, Passius financers, incrementa en un 83,47 %, passant de 1.478.800,00 € a 2.713.222,50 € que serviran per finançar inversions.

c) Estalvi pressupostari:

Aquest exercici 2022 està previst un estalvi corrent pressupostari total, produït per la diferència entre ingressos ordinaris i despeses ordinàries, quantificat en 1.404.933,01 €, estalvi que es destina a l’amortització de passius financers.

d) Endeutament:

L’endeutament a llarg termini a final de 2022, arribarà a un màxim del  40,78 %.

2.- Pressupostos dels ens autònoms i de l’ empresa municipal:

S’incrementen les aportacions als diferents ens autònoms i la societat municipal.

El pressupost de l’ Ecomuseu Farinera de Castelló d’Empúries puja a 292.905,38 €, un 10,61 %, respecte a l’exercici anterior.

El pressupost de l’ Escola Municipal de Música de Castelló d’Empúries “Antoni Agramont” puja a 181.068,90 €, un 0,28% més que l’exercici anterior.

El Pressupost de l’Escola Infantil Municipal “Passeig de les Oques” augmenta fins a 768.834,54 €, un 5,28% mes que l’exercici anterior.

Finalment, la previsió de despeses i d’ ingressos de la Societat Municipal “Castelló d’Empúries 2000, SA” puja 3.008.001,02 €, amb un augment del 5,37% respecte a l’exercici 2021.

Conclusió

L’Ajuntament de Castelló d’Empúries presenta un pressupost anivellat i equilibrat i manté els seus ratis d’endeutament a un bon nivell com el 2021.

S’han pogut encabir les previsions de despesa ordinària i transferències corrents que estaven previstes.

En resum, un pressupost de continuïtat i alhora ambiciós de compliment dins la situació d’excepcionalitat provocada per la COVID-19.

En l’apartat de les inversions doblem amb escreix els recursos destinats en relació l’any anterior, un 110,84 % mes.