Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Ple ordinari de la Corporació

Dijous 25 de novembre, a les vuit del vespre, se celebrarà una sessió ordinària del ple de la Corporació, amb el següent ordre del dia:

 1. Aprovació si s’escau, acta de la sessió núm. 2/21, ordinària del dia 28 de gener de 2021.
 2. Aprovació si s’escau, acta de la sessió núm. 3/21, extraordinària del dia 25 de febrer de 2021
 3. Donar compte de les Resolucions d’Alcaldia des de la núm. 655 del dia 20 de setembre de
  2021, fins a la número 807 del dia 12 de novembre de 2021
 4. Donar compte dels Costos efectius dels Serveis 2020
 5. Donar compte de la Tramesa MINHAP – 3r Trimestre d’execució, PMP i Morositat del
  Pressupost de l’exercici 2021
 6. Donar compte dels resultats de la Votació Final del Pressupost Participatiu 2022
 7. Aprovació inicial si s’escau, Plantilla, pressupost general de la Corporació i les bases
  d’execució del pressupost per a l’exercici 2022
 8. Aprovació inicial si s’escau, expedient de modificació de crèdits núm. 21/2021
 9. Aprovació si s’escau, concessió subvenció a la Cooperativa Agrícola de Castelló d’Empúries
 10. Aprovació si s’escau, declarar d’interès social les obres de reformes i adequació de l’edificació
  del C. Roses 23 com a centre de dia per a gent gran
 11. Aprovació si s’escau, sol·licitar acollir-nos a l’excepció de municipi turístic a efectes d’horaris
  comercials
 12. Aprovació si s’escau, plec de clàusules i convocatòria licitació per adjudicació horts
  comunitaris
 13. Aprovació si s’escau, conveni de col·laboració amb Federació Catalana de Vela en relació al
  programa Esport Blau escolar pel curs 2021-2022
 14. Aprovació si s’escau, primera addenda conveni de col·laboració per impulsar plans de
  Transició al Treball
 15. Aprovació si s’escau, segona addenda al conveni de col·laboració Pla Educatiu d’Entorn 2021-
  2022
 16. Aprovació si s’escau, proposta de verificació text refós de la modificació puntual núm. 7 del
  POUM, Plaça de les Palmeres pel canvi de sistema d’aparcament per equipament culturalsocial-
  religiós-esportiu
 17. Aprovació si s’escau, verificació del segon text refós de la modificació puntual núm. 9 en
  l’àmbit de la zonificació 6.A.4 del sector Puigmal
 18. Aprovació provisional si s’escau, de la modificació puntual núm. 12 del POUM, per a canvi de classificació urbanística per ordenació d’un nou sistema tècnic per a la instal·lació d’una estació de bombeig a la zona de Puigmal
 19. Aprovació provisional si s’escau, de la modificació puntual núm. 13 del POUM en l’àmbit qualificat amb la clau 7C1 del sector Industrial El Pla
 20. Aprovació si s’escau, convenis CCAE de delegació i cooperació pel programa treball i formació 2021
 21. Aprovació si s’escau, conveni CCAE per Intervenció socioeducativa 2021-2025
 22. Prendre coneixement de la renúncia del càrrec de regidor
 23. Aprovació si s’escau, assumptes urgents
 24. Precs i preguntes

Convocatòria