Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Subvencions fins a 10.000 € per a la rehabilitació d’habitatges buits que es cedeixin a la Borsa de Lloguer Assequible Municipal

L’Ajuntament de Castelló d’Empúries ofereix subvencions de fins a 10.000€ a les persones propietàries d’habitatges buits per rehabilitar-los i cedir-los a la Borsa de Lloguer Assequible Municipal. Entre els avantatges de cessió de l’habitatge a la borsa s’hi troben totes les garanties per a la satisfacció de les quotes del lloguer, l’assegurança d’arranjament dels possibles desperfectes un cop finalitzat el contracte i la bonificació del 95% de l’IBI.

Les bases per a la concessió de subvencions per a la rehabilitació d’habitatges buits que es posin a disposició de la Borsa d’Habitatges de Lloguer Assequible es troben a la pàgina web d’habitatge de l’Ajuntament de Castelló d’Empúries https://www.castello.cat/serveis/habitatge/

La sol·licitud es pot portar a terme de forma tlemàtica o demanant cita prèvia a l’Oficina Municipal d’Atenció a la Ciutadania (OMAC). Caldrà adjuntar o presentar la següent documentació :

 1. Sol·licitud de la subvenció (ANNEX I).
 2. Formulari de compromís de posada a disposició de l’habitatge a la Borsa d’Habitatges de Lloguer (ANNEX II).
 3. Declaració responsable (ANNEX III).
 4. Full de descripció de l’estat de l’immoble (ANNEX IV)
 5. Formulari normalitzat de les dades del compte corrent (ANNEX V).
 6. Original o fotocòpia del NIF/NIE/CIF de la persona sol·licitant.

En cas de persones jurídiques:

 1. Fotocòpia compulsada de l’escriptura i constitució dels estatuts;
  1. Fotocòpia compulsada del document acreditatiu dels poders del representant de l’entitat que signa la sol·licitud,
  1. Documents acreditatius de la inscripció de la persona jurídica en el registre corresponent
 1. Original o fotocòpia de l’escriptura de propietat de l’habitatge.
 2. Pressupost de les obres a realitzar.
 3. Formulari normalitzat relatiu a la documentació aportada (ANNEX VI).

El termini de presentació de sol·licituds s’iniciarà el 22 de novembre i finalitzarà el 31 de gener. Les subvencions s’atorgaran per rigorós ordre d’entrada.

Es pot demanar més informació escrivint o demanant cita prèvia a habitatge@castelló.cat