Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Ple extraordinari de la Corporació

El proper dilluns 29 d’abril, a les vuit del vespre, se celebrarà el Ple extraordinari de la Corporació a la Sala Gòtica de l’Ajuntament, amb el següent ordre del dia: 

1. Aprovació si s’escau, acta sessió anterior núm. 3/19, ordinària del dia 28 de març de 2019
2. Aprovació si s’escau, acta sessió anterior núm. 4/19, extraordinària del dia 1 d’abril de 2019
3. Sorteig per a la formació de les meses electorals a les eleccions locals i al Parlament Europeu 2019
4. Donar compte dels resultats de la votació final del Pressupost Participatiu 2019
5. Donar compte de l’expedient de modificació de crèdits núm. 08/19, per incorporació de romanents d’inversió
6. Aprovació inicial si s’escau, expedient de modificació de crèdits núm. 07/19, per habilitació i suplement de crèdit
7. Aprovació si s’escau, Pla econòmic financer exercicis 2019-2020
8. Aprovació si s’escau, concertació d’una operació de crèdit a llarg termini
9. Aprovació si s’escau, conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Castelló d’Empúries i el Consorci de la Costa Brava- Entitat Local de l’Aigua, per a la utilització del Rec del Molí com a font d’abastament per a la xarxa de la Costa Brava Nord, per l’any 2019
10. Aprovació si s’escau, conveni delegació de competències per a la recollida selectiva de les fraccions d’envasos lleugers, paper-cartró i envasos de vidre
11. Aprovació si s’escau, ratificar l’acord de dissolució i liquidació de l’associació d’ens locals “Consell d’Iniciatives Locals per al medi ambient de les comarques gironines”
12. Aprovació, si s’escau, del conveni de col·laboració entre l’Institut d’Estudis Empordanesos i l’Ajuntament de Castelló d’Empúries, amb el suport de l’Institut Ramon Muntaner, pel Projecte quadriennal de recerca 2018-2021: “La fundació de la parròquia de Santa Maria de Castelló d’Empúries (Alt Empordà). L’evolució dels edificis culturals (segles VIII-XV)”
13. Aprovació si s’escau, conveni de cooperació relatiu al servei de centre obert i als serveis d’intervenció socioeducativa dels serveis bàsics
14. Aprovació si s’escau, conveni de col·laboració per a la realització de programes de formació i inserció organitzats en la modalitat pla de transició obligatori sense obtenir el títol de graduat en educació secundària obligatòria
15. Aprovació si s’escau, conveni badies més belles del món
16. Aprovació inicial si s’escau, proposta de modificació del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal de Castelló d’Empúries, núm. 10
17. Aprovació provisional si s’escau, proposta de Modificació del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal de Castelló d’Empúries en l’àmbit de Castelló Nou
18. Aprovació si s’escau, actualització i tancament de l’inventari de bens a 31/12/2018