Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Ple ordinari de la Corporació

Dijous 25 de novembre, a les vuit del vespre, se celebrarà una sessió ordinària del ple de la Corporació, amb el següent ordre del dia:

 1. Aprovació si s’escau, de les següents actes:
   Sessió núm. 11/21, ordinària del dia 25 de novembre de 2021
   Sessió núm. 12/21, extraordinària del dia 23 de desembre de 2021
   Sessió núm. 13/21, extraordinària i urgent del dia 23 de desembre de 2021
   Sessió núm. 01/22, ordinària del dia 27 de gener de 2022
   Sessió núm. 02/22, extraordinària del dia 10 de març de 2022
 2. Donar compte de les Resolucions d’Alcaldia des de la núm. 551 del dia 19 de setembre de
  2022, fins a la número 700 del dia 10 de novembre de 2022
 3. Donar compte, de la tramesa al Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques, del cost
  efectiu dels serveis 2021
 4. Donar compte, tramesa MINHAP 3r trimestre d’execució Pressupost, PMP i Morositat
 5. Donar compte dels resultats de la votació final del Pressupost Participatiu 2023
 6. Aprovació si s’escau, ratificar acord JdGL aprovant la tercera addenda al conveni de
  col·laboració del Pla Educatiu d’Entorn
 7. Aprovació si s’escau, concessió subvenció a la Cooperativa Agrícola de Castelló d’Empúries
 8. Aprovació inicial si s’escau, expedient de modificació de crèdits núm. 19/22
 9. Aprovació inicial si s’escau, plantilla orgànica del personal, pressupost general de la
  Corporació i les bases d’execució del pressupost, per a l’exercici 2023
 10. 10.Aprovació si s’escau, adhesió a l’Associació de Municipis i Entitats per l’Aigua Pública
  (AMAP)
 11. Aprovació si s’escau, la resolució d’al·legacions pendents a l’aprovació inicial del Catàleg de
  la Valoració de llocs de treball i incorporació en l’acord d’aprovació definitiva
 12. Aprovació si s’escau, relació llocs de treball de l’Ajuntament de Castelló d’Empúries
 13. Aprovació si s’escau, moció que presenta el grup municipal Som Empuriabrava i Castelló
  referent a l’empresa Cenet
 14. Aprovació si s’escau, moció que presenta l’equip de govern, de condemna de l’ocupació del
  Kurdistan del Sud
 15. Aprovació si s’escau, moció que presenta el grup municipal de Ciutadans per a la creació d’un mercat de segona mà
 16. Aprovació si s’escau, moció que presenta el grup municipal de Ciutadans per eliminar pals i cablejat elèctrics i telefònics a la vila i a la marina
 17. Aprovació si s’escau, moció que presenta el grup municipal Som Empuriabrava i Castelló,
  per ampliar l’àmbit d’aplicació del “Pla de mesures antifrau de l’Ajuntament de Castelló
  d’Empúries”.
 18. Aprovació si s’escau, moció que presenta el grup municipal del PSC-CP en relació a la
  construcció d’una sala polivalent al sector Puigmal d’Empuriabrava.
 19. Aprovació si s’escau, assumptes urgents
  19.1 Aprovació si s’escau, addenda al conveni de cooperació relatiu al Servei d’Atenció
  Diürna “Puigmal” i als Serveis d’Intervenció socioeducativa.
  19.2 Aprovació si s’escau, conveni col·laboració amb l’Institut d’Estudis Empordanesos
  pel projecte quadriennal de recerca 2022-2025.
 20. Precs i preguntes

Convocatòria oficial