Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Ple ordinari de la Corporació

Dijous 25 de maig, a les vuit del vespre, se celebrarà una sessió ordinària del ple de la Corporació, amb el següent ordre del dia:

 1. Aprovació si s’escau actes de les següents sessions:
  Núm. 10/22, ordinària del dia 24 de novembre de 2022
  Núm. 11/22, extraordinària i urgent del dia 27 de desembre de 2022
  Núm. 01/23, ordinària del dia 26 de gener de 2023
  Núm. 02/23, ordinària del dia 30 de març de 2023
  Núm. 03/23, extraordinària del dia 2 de maig de 2023
 2. Prendre coneixement de la voluntat d’abandonar el grup polític municipal per part del regidor del grup municipal Junts per Castelló i Empuriabrava (Junts)
 3. Donar compte de les Resolucions d’Alcaldia des de la núm. 200 del dia 20 de març de 2023, fins a la número 336 del dia 12 de maig de 2023
 4. Donar compte del Pla Anual de Control Financer 2023 de l’Ajuntament de Castelló d’Empúries i ens depenents
 5. Donar compte dels informes intervenció control financer exercici 2022
 6. Donar compte tramesa 1r trimestre d’execució, PMP i morositat exercici 2023
 7. Donar compte de la Resolució d’Alcaldia, aprovant el contracte d’opció de compra per a l’adquisició de 22 finques
 8. Donar compte de l’acord de la Junta de Govern Local, aprovant l’instrument de planificació anual justificatiu de la taxa específica
 9. Aprovació inicial si s’escau, Ordenança d’ús i aprofitament de les platges del municipi de Castelló d’Empúries
 10. Aprovació si s’escau, conveni de col·laboració i subvenció, a la Federació Catalana de Voleibol, per a l’organització d’una prova del campionat de Catalunya de Vòlei Platja
 11. Aprovació si s’escau, pròrroga conveni cofinançament per a la millora del Camí Natural de la Muga, amb el Consorci de les Vies Verdes
 12. Aprovació si s’escau, concessió subvenció a la Cooperativa Agrícola de Castelló d’Empúries
 13. Aprovació si s’escau, addenda de modificació al conveni per a la delegació de competències per a la recollida selectiva de les fraccions d’envasos lleugers, paper-cartró i envasos de vidre dels residus municipals, amb el CCAE
 14. Aprovació si s’escau, acord de mantenir el conveni de col·laboració per al Pla Educatiu d’Entorn fins a quatre anys addicionals 2023 a 2027
 15. Aprovació inicial si s’escau, exp. modificació de crèdits per habilitació i suplement núm. 08/2023
 16. Aprovació inicial si s’escau, exp. modificació de crèdits per habilitació i suplement núm. 09/2023 – Escola Infantil les Oques núm. 01/2023
 17. Aprovació si s’escau, revisió de preus del contracte de l’empresa Cenet 06 SA en base a l’IPC, amb data efecte 1 de gener de 2023
 18. Aprovació si s’escau, adhesió al conveni de col·laboració entre l’Agència de Residus de Catalunya i els sistemes de responsabilitat ampliada del productor (SRAP) de residus d’aparells elèctrics i electrònics (RAEE)
 19. Aprovació si s’escau, adhesió al conveni de col·laboració entre l’Agència de Residus de Catalunya i els sistemes de responsabilitat ampliada del productor de piles i acumuladors
 20. Aprovació si s’escau, conveni de col·laboració interadministrativa per a la promoció de la Badia de Roses en el marc de la seva pertinença al Club de les Badies més belles del món
 21. Aprovació si s’escau, atorgar subvenció a la Fundació Santa Llúcia – Biomassa 2023
 22. Aprovació si s’escau, actualització i rectificació de l’Inventari General de béns i drets municipals dels exercicis 2021 i 2022
 23. Aprovació si s’escau, pròrroga conveni de col·laboració amb l’Agència Catalana del Patrimoni Cultural (Museu Nacional de la Ciència i la Tècnica de Catalunya) per a la gestió de l’Ecomuseu-Farinera
 24. Aprovació si s’escau, donar-se per assabentats inici tramitació expedient arrendament nau per impartir cicles formatius
 25. Aprovació si s’escau, conveni de subvenció gestió i manteniment piscina i complex esportiu El Cau
 26. Aprovació si s’escau, conveni de col·laboració amb la Societat de Caçadors Empòrium
 27. Aprovació si s’escau, assumptes urgents
 28. Precs i preguntes

Convocatòria oficial