Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Ple Ordinari de la Corporació

Dijous 28 de març, a les vuit del vespre, se celebrarà una sessió ordinària del ple de la Corporació, amb el següent ordre del dia:

 1. Aprovació si s’escau, acta de la sessió núm. 01/24, ordinària del dia 25 de gener de 2024
 2. Donar compte de les Resolucions d’Alcaldia des de la núm. 28 del dia 15 de gener de 2024,
  fins a la número núm. 156 del dia 14 de març de 2024
 3. Donar compte, de la tramesa MINHAP del 4rt Trimestre d’execució, PMP i Morositat del
  Pressupost 2023
 4. Donar compte de l’informe de control intern de la funció interventora de l’exercici 2023
 5. Donar compte de la liquidació del Pressupost de l’Ajuntament, exercici 2023
 6. Aprovació si s’escau, verificació del text refós de la Modificació núm. 18 referent a la regulació
  de l’ús recreatiu en matèria de jocs d’apostes i d’instal·lació de plaques solars fotovoltaiques
  d’autoconsum
 7. Aprovació si s’escau, declarar obres a la finca del carrer Calabró, 4-6, d’especial interès o
  utilitat municipal
 8. Aprovació definitiva si s’escau, Pla Estratègic de Subvencions 2024-2026
 9. Aprovació si s’escau, assumpte urgents
 10. Precs i preguntes