Dijous 28 de maig, a les vuit del vespre, es celebrarà una sessió ordinària del ple de la Corporació de forma telemàtica, amb el següent ordre del dia:

 1. Aprovació si s’escau, acta sessió anterior, núm. 12 /19 ordinària del dia 26 de setembre de 2019
 2. Aprovació si s’escau, acta sessió anterior, núm. 13 /19 extraordinària i urgent del 15 d’octubre de 2019
 3. Aprovació si s’escau, acta sessió anterior, núm. 14 /19 extraordinària del 21 d’octubre de 2019
 4. Aprovació si s’escau, acta sessió anterior, núm. 15 /19 ordinària del 28 de novembre de 2019
 5. Aprovació si s’escau, acta sessió anterior, núm. 16 /19 extraordinària del 23 de desembre de 2019
 6. Aprovació si s’escau, acta sessió anterior, núm. 1 /20 ordinària del 30 de gener de 2020
 7. Donar compte de les Resolucions d’Alcaldia des del núm. 43 del dia 22 de gener de 2020 fins a la número 226 del dia 18 de maig de 2020
 8. Donar compte de la Resolució d’aprovació de la liquidació del Pressupost de l’Escola Municipal de Música, exercici 2019
 9. Donar compte de la Resolució d’aprovació de la liquidació del Pressupost de l’Ecomuseu Farinera, exercici 2019
 10. Donar compte de la Resolució d’aprovació de la liquidació del Pressupost de l’Escola Infantil Municipal, exercici 2019
 11. Donar compte de la Resolució d’aprovació de la liquidació del Pressupost de l’Ajuntament, exercici 2019
 12. Donar compte de la tramesa al MINHAP, PMP i morositat quart trimestre 2019
 13. Donar compte de la tramesa al MINHAP, PMP i morositat primer trimestre 2020
 14. Donar compte de la Resolució d’aprovació de l’exp. Modificació de crèdits 2/20, per incorporació de romanents, ordinari
 15. Donar compte de la Resolució d’aprovació de l’exp. Modificació de crèdits 3/20, per incorporació de romanents, inversions
 16. Ratificació si s’escau, acord JdGL aprovació Pla pressupostari a mig termini
 17. Aprovació si s’escau, nomenament representants CILMA (Consell d’Iniciatives Locals per al Medi Ambient)
 18. Aprovació si s’escau, expedient extrajudicial de crèdits
 19. Aprovació inicial si s’escau, proposta de modificació puntual POUM núm. 1/2019, creació d’un nou sistema d’equipament T5, destinat a gossera municipal
 20. Aprovació si s’escau, increment retribucions del personal de l’Ajuntament
 21. Aprovació si s’escau, declarar d’especial interès les obres d’adequació de façana de la finca al carrer Caserna (exp. núm. 355/20)
 22. Aprovació si s’escau, declarar d’especial interès les obres de la finca situada al carrer Mossèn Modest Prats (exp. núm. 379/20)
 23. Aprovació inicial si s’escau, expedient de modificació de crèdits per habilitació i suplement, núm. 6/20
 24. Aprovació si s’escau, conveni regulador per a l’atorgament d’una subvenció a l’Associació El Tamariu per l’any 2020
 25. Aprovació si s’escau, conveni regulador per a l’atorgament d’una subvenció a Càritas Parroquial de Castelló d’Empúries, per l’any 2020
 26. Aprovació si s’escau, actualització i tancament inventari de béns i drets municipals a 31/12/2019
 27. Aprovació si s’escau, assumptes urgents
 28. Precs i preguntes

Convocatòria Oficial