Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Ple ordinari de la Corporació

Dijous 25 de març, a les vuit del vespre, se celebrarà una sessió ordinària del ple de la Corporació de forma telemàtica, amb el següent ordre del dia:

 1. Aprovació si s’escau, acta sessió núm. 2/20, extraordinària i urgent del dia 19 de maig de 2020
 2. Aprovació si s’escau, acta sessió núm. 3/20, ordinària del dia 28 de maig de 2020
 3. Aprovació si s’escau, acta sessió núm. 4/20, extraordinària i urgent del dia 11 de juny de 2020
 4. Donar compte de les Resolucions d’Alcaldia des de la núm. 39 del dia 20 de gener de 2021, fins a la número 150 del dia 16 de març de 2021
 5. Donar compte de l’informe control intern de la funció interventora exercici 2020
 6. Donar compte de la Resolució d’aprovació de l’exp. de modificació de crèdits núm. 05/21, incorporació romanents de crèdit, ordinari
 7. Donar compte de la Resolució d’aprovació de l’exp. de modificació de crèdits núm. 06/21, incorporació romanents de crèdit, inversions
 8. Donar compte de les Resolucions de liquidació pressupost de la Corporació exercici 2020: Ajuntament i organismes autònoms
 9. Donar compte de la Guia del Pressupost Participatiu 2022
 10. Ratificació si s’escau, acord de Junta de Govern Local d’aprovació Pla pressupostari a mig termini (2022-2024)
 11. Aprovació si s’escau exp. reconeixement d’obligacions amb càrrec al pressupost exercici 2021
 12. Aprovació si s’escau, revocar delegació de competències al CCAE, pel servei de protecció d’animals
 13. Aprovació inicial si s’escau, modificació Ordenança de convivència ciutadana, protecció del medi i ús de la via pública
 14. Aprovació si s’escau, finalització i no prestació del servei d’estacionament de vehicles amb limitació horària a la via pública i inici de liquidació de contracte
 15. Aprovació si s’escau, proposta de Resolució de suport a l’Amnistia
 16. Aprovació si s’escau, proposta de Resolució de suport a Pablo Hasél i per la preservació del dret de llibertat d’expressió
 17. Aprovació si s’escau, assumptes urgents
 18. Precs i preguntes

El ple es podrà seguir en directe a través del següent enllaç
Convocatòria oficial