Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Període de presentació de sol·licituds: de l’1 al 21 de gener de 2022, ambdós inclosos.

Sol·licitud
Bases per a l’adjudicació i ús dels horts

Què són els horts comunitaris i ecològics municipals?

És un nou projecte municipal que té com a objectiu oferir un espai comunitari i intergeneracional on les persones que ho desitgin puguin treballar un hort ecològic amb un assessorament i seguiment per part de l’Ajuntament.

Aquesta nova iniciativa comunitària, social i educativa, engegada des del Departament de Benestar Social de l’Ajuntament de Castelló d’Empúries, pretén fomentar l’agricultura ecològica, sostenible i de proximitat, però també el desenvolupament comunitari entre les persones concessionàries de les parcel·les.

Els horts estan situats en una finca rústica que es troba als Horts del Molí del terme municipal, al costat de l’aparcament de l’Ecomuseu Farinera.

Inicialment, s’ofereixen 12 parcel·les de 72 m2, dotades de regadiu a peu de cadascuna d’elles, que es posaran a disposició de les persones del municipi que ho sol·licitin per al seu conreu agrícola ecològic amb destinació a l’autoconsum, hortalisses, verdures i flors.

Les parcel·les estan situades en un terreny que disposa d’unes construccions que serviran de magatzem per guardar tots els materials i eines necessàries per al desenvolupament de l’activitat. La finca està vallada i tindrà l’accés regulat.

La normativa que regula el projecte és el plec de clàusules que regeix l’ús i adjudicació dels horts comunitaris de l’Ajuntament de Castelló d’Empúries, aprovat pel ple municipal de 26 de novembre de 2021.

Qui pot optar a tenir un hort?

Requisits per a poder accedir a sol·licitar la concessió d’ús d’una parcel·la:

 • Estar empadronat/da al municipi de Castelló d’Empúries amb un mínim de tres anys d’antiguitat.
 • Ser persona física major d’edat
 • Només s’acceptarà una sol·licitud per unitat familiar.
 • No disposar, a títol de propietari, arrendatari o similar, de cap altre hort o terreny de conreu en el terme municipal de Castelló d’Empúries.
 • Assistir obligatòriament a la formació d’horticultura ecològica i de formació comunitària.
 • Participar a les jornades/accions de treball comunitari.

Què cal fer per a sol·licitar-ne un?

 • Omplir el full de sol·licitud que trobareu a la web municipal (www.castello.cat) i a les oficines de l’OMAC.
 • Registrar d’entrada la sol·licitud a l’OMAC de l’Ajuntament o bé a través de la seu electrònica municipal: https://www.seu-e.cat/ca/web/castellodempuries/seu-electronica dins el termini establert per a presentar les sol·licituds (entre els dies 1 i 21 de gener de 2022, ambdós inclosos).
 • Efectuar el pagament de la fiança de 50€ a la tresoreria municipal al número de compte ES06 2100 0122 3302 0010 0163
 • Adjuntar els documents que es requereixen a la sol·licitud.

Com s’adjudiquen els horts?

Les adjudicacions es faran per lliure concurrència mitjançant un sorteig públic a partir del qual s’aprovaran les adjudicacions de cessions d’ús de les parcel·les i s’indicarà quin és l’hort objecte de l’adjudicació. El sorteig també indicarà l’ordre de la llista d’espera dels/les sol·licitants que no hagin obtingut un hort en cas d’haver-hi hagut més demanda que oferta.

Les sol·licituds presentades fora de termini, s’incorporaran per estricte ordre de presentació de la seva sol·licitud al final de la llista d’espera, previ informe favorable emès per la comissió de valoració. La llista d’espera romandrà en vigor i oberta de forma indefinida fins que l’Ajuntament decideixi iniciar l’obertura d’un nou procediment administratiu d’atorgament de les cessions.

Per quant temps s’adjudiquen?

El termini de la cessió d’us serà d’1 any; s’hi contemplarà la pròrroga automàtica any a any, per un període màxim, incloses les pròrrogues, de 5 anys. No obstant, un incompliment greu o continuat de les normes d’ús que regula el plec serà motiu de no prorrogar la concessió i també es poden donar diferents situacions d’extinció de les cessions d’ús que estan recollides a les bases.

Què haig de fer si resulto adjudicatari/ària d’un hort?

Els/les adjudicataris/àries hauran de formalitzar l’adjudicació de la cessió d’ús de la parcel·la amb la signatura d’un document a tal efecte amb l’Ajuntament, acceptant l’obligació de complir el règim jurídic previst en el plec de clàusules.

Serà requisit necessari haver pagat la fiança de 50€ i liquidar també el preu públic anual establert en les ordenances fiscals, que actualment és de 40€ (ja sigui en la seva totalitat en un sol termini de 40€ o en dues quotes de 20€ al gener i 20€ al juny).

Caldrà assistir a la sessió informativa i formativa obligatòria sobre horta ecològica i sobre les implicacions que suposen participar en un projecte comunitari.

Quins altres usos hi ha previstos pels horts comunitaris i ecològics?

Més enllà de les parcel·les particulars destinades al conreu particular, amb els horts comunitaris i ecològics es preveu també que hi hagi unes parcel·les destinades a altres usos com:

 • Parcel·les destinades a associacions i entitats que estiguin inscrites al registre municipal d’entitats i associacions i que tinguin finalitat de caire social, terapèutic o pedagògic, relacionades amb la salut i els serveis socials o relacionades amb l’alimentació o amb el desenvolupament sostenible i la protecció del medi ambient.
 • Parcel·les destinades a projectes de formació reglada: el Pla de Transició al Treball d’auxiliar de vivers i jardins, la Unitat d’Escolarització Compartida (UEC) o cicles formatius, entre d’altres.
 • Espais on desenvolupar tallers d’horticultura didàctics i pedagògics per a visites escolars, públic familiar o altres tipus de grups i visitants.
 • Zona de conreu de plantes aromàtiques i zona d’arbres fruiters.