Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

L’Oficina Municipal d’Escolarització (OME) és un servei d’informació i orientació de l’oferta educativa del municipi i de gestió de l’escolarització en els nivells d’educació infantil, primària i educació secundària obligatòria. Està situada a Serveis a la Ciutadania de l’Ajuntament.

És un servei destinat a totes les famílies que hagin de preinscriure el seu fill per primera vegada, que vulguin canviar de centre educatiu o que hagin d’escolaritzar el seu fill una vegada iniciat el curs escolar. Aquest servei atén les sol.licituds presentades fora dels terminis de preinscripció i matriculació.

HORARI D’ATENCIÓ: de dilluns a divendres de 9 a 14 h

Contacta amb l’OME:
Per telèfon: 972 25 01 65
Per correu electrònic: efont@castello.cat

COMISSIONS GARANTIES D’ADMISSIÓ

Abans anomenades Comissions d’Escolarització, són les comissions que estableix el decret d’admissió d’alumnes als centres sostinguts amb fons públics.

Què fan?

Durant el període de matrícula ordinària vetllen perquè totes les demandes de places escolars en centres sostinguts amb fons públics puguin ser ateses en la zona d’escolarització corresponent. També distribueixen els alumnes amb necessitats educatives especials entre tots els centres -públics i privats-, sostinguts amb fons públics. Durant tot l’any, distribueixen l’alumnat matriculat fora de termini (la “matrícula viva”).

Més informació aquí.

 

PROCÉS DE PREINSCRIPCIÓ I MATRICULA 2019-2020

Tota la informació sobre el procés es pot trobar en aquest enllaç.

TAULA MIXTA DE PLANIFICACIÓ ESCOLAR

La Taula mixta de planificació és part integrant de l’Oficina municipal d’escolarització. És presidida pel president o presidenta de l’Oficina Municipal d’Escolarització, o per la persona en qui delegui, i actua com vicepresident o vicepresidenta el director o directora dels serveis territorials de l’àmbit territorial on estigui ubicat el municipi, o la persona en qui delegui.

També en formen part, com a vocals, un responsable de planificació del
Servei Territorial, un tècnic d’obres del Servei Territorial i un tècnic d’ensenyament i un tècnic d’obres de l’Ajuntament. La Taula pot sol·licitar la presència de l’inspector de la zona, quan ho consideri oportú.


Les taules mixtes de planificació tenen les següents finalitats:
a) Analitzar les necessitats d’escolarització.
b) Analitzar els moviments demogràfics que afectin a l’escolarització.
c) Analitzar el desenvolupament urbanístic i les infraestructures que afectin a l’escolarització.
d) Elaborar propostes de disponibilitat de terreny per atendre a les noves
necessitats d’escolarització.
e) Elaborar propostes sobre les necessitats d’escolarització dels
Ensenyaments de Règim General en tots els centres sostinguts amb fons
públics:
Ensenyament infantil 0-3
Ensenyament infantil i primària 3-12
Ensenyament Secundària Obligatòria 12-16
Batxillerat 16-18
f) Elaborar propostes de les necessitats d’escolarització relacionades amb els Ensenyaments de Règim Especial i la Formació Permanent d’Adults.
g) Elaborar propostes referides als Serveis Escolars de Transport i Menjador.
h) Elaborar propostes de planificació referides als Serveis Educatius.
i) Elevar les propostes de les necessitats d’escolarització, a través del director o directora dels serveis territorials, a la direcció general corresponent d’acord amb els criteris bàsics establerts pel Departament d’Ensenyament per realitzar la planificació escolar.

La Taula mixta de planificació es reuneix, de manera ordinària, un cop al
trimestre i amb caràcter extraordinari sempre que la convoqui prèviament el seu president o ho demani almenys la meitat dels seus components. La vàlida constitució de la Taula requereix l’assistència de la majoria dels seus membres.