Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Les Unitats d’Escolarització Compartida (UEC) són una de les mesures extraordinàries d’atenció a la diversitat, per tal que l’alumnat que ho necessiti pugui seguir una part dels ensenyaments de l’educació secundària realitzant activitats específiques adaptades a les seves necessitats.

L’objectiu d’aquests programes és afavorir l’assoliment de les competències de l’etapa i garantir la continuïtat formativa dels alumnes, amb una metodologia que els motivi, de reforç dels aprenentatges, per retornar-los la confiança en les possibilitats d’èxit personal i evitar l’abandonament escolar.

El servei s’adreça a l’alumnat d’entre 14 i 16 anys, i/o extraordinàriament fins a 18 anys que determini el Departament d’Ensenyament dels centres públics i centres privats concertats, una vegada s’hagin exhaurit tots els recursos del centre docent en relació a l’aplicació de mesures d’atenció a la diversitat.

La prestació del servei de la Unitat d’Escolarització Compartida (UEC) de Castelló d’Empúries, es du a terme en col·laboració amb el Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya i els centres educatius d’educació secundària obligatòria de Castelló d’Empúries.

La regidoria d’Ensenyament de l’Ajuntament de Castelló d’Empúries, vetlla pel correcte funcionament de la UEC i intervé en la presa de decisions en coordinació amb el representant de l’empresa adjudicatària.

Les característiques inicials del servei són per un màxim de 12 places d’educació secundària obligatòria procedents dels centres públics de Castelló d’Empúries segons les derivacions que efectuï el Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya, en funció de les necessitats detectades.