Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Suspensió per un any de llicències relatives a activitats i usos de producció d’energies renovables (eòlica i fotovoltaica) excepte per a l’autoconsum, així com de les llicències per a usos recreatius especialment vinculats als jocs i apostes

El ple de l’Ajuntament, celebrat el passat dijous 30 de setembre, va aprovar dues propostes de suspensió de llicències d’activitats. Per una banda, relatives a activitats i usos i de producció d’energies renovables i, per l’altra, referents als usos recreatius vinculats als jocs i apostes.

Suspensió per un any de llicències relatives a activitats i usos de producció d’energies renovables (eòlica i fotovoltaica)

Davant l’emergència climàtica i de conformitat amb l’establert per l’art 73.1 del Decret Legislatiu 1/2010, l’Ajuntament té la voluntat de facilitar i simplificar la implantació de les instal·lacions per a l’aprofitament de l’energia solar i eòlica. No obstant, cal tenir en compte que aquests objectius han de ser compatibles amb la preservació del sòl no urbanitzable, especialment pel que fa a les zones on es desenvolupen activitats del sector primari o que requereixen la màxima protecció com és el cas de les zones incloses dins el Parc Natural dels Aiguamolls de l’Empordà.

Així doncs, quedaran suspeses les llicències que fan referència a aquestes activitats pendents de l’estudi que s’ha encomanat als serveis tècnics municipals per tal de definir la ubicació més idònia, en sòl no urbanitzable, per als usos de parcs solars i eòlics, exceptuant les llicències i autoritzacions per a instal·lacions d’energies renovables per a l’autoconsum.

Suspensió per un any de les llicències per a usos recreatius especialment vinculats als jocs i apostes

L’Ajuntament de Castelló d’Empúries vol adoptar un seguit de mesures encaminades a preservar la salut ciutadana i a evitar addiccions. És per aquest motiu que vol estudiar la implantació més idònia d’establiments recreatius i assimilats al joc i a les apostes a través de la modificació del POUM. Amb aquest objectiu doncs, quedaran suspeses també per un any, les llicències relatives als jocs d’atzar (bingos, casinos, sales de jocs, , locals d’apostes…).

Ambdues propostes varen ser aprovades durant la sessió plenària que va tenir lloc el passat dijous per 10 vots a favor, 2 abstencions i 5 en contra, la primera; i per 13 vots a favor i 4 abstencions, la segona.