Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Modificació de les ordenances fiscals, taxes i preus públics per a l’exercici 2021

Les noves ordenances fiscals tenen com a objectiu incentivar el sector comercial, flexibilitzar els pagaments i no augmentar la pressió fiscal als habitants

Davant la crisi sanitària de la Covid-19 i la repercussió que ha tingut en tots els sectors, l’Ajuntament proposa unes ordenances fiscals adaptades a la situació actual per tal de reactivar els sectors que més ho necessiten, afavorir els col·lectius més perjudicats  i ajudar  als ciutadans i ciutadanes a afrontar la crisi econòmica. Aquesta voluntat queda reflectida en la congelació de les taxes, la possibilitat de sol·licitar fraccionaments i ajornaments, sense interessos de demora; la bonificació del 75%  de la quota de llicències d’obertura i canvis d’establiments d’activitats a tot el municipi; i la bonificació del 95% dels habitatges destinats al lloguer social, entre d’altres.

No s’augmentarà la pressió fiscal

L’objectiu més important de la política fiscal municipal per al 2021 ha estat la de no augmentar en general la pressió fiscal als habitants del municipi, que globalment està congelada des de l’exercici 2014. Per altra banda es proposa també:

-Continuar mantenint la possibilitat de sol·licitar fraccionaments i ajornaments, sense interessos de demora, fins a un màxim de 8 mensualitats dins el mateix exercici fiscal, respecte als rebuts d’impostos i taxes de cobrament periòdic, sense la presentació de garanties en aquests fraccionaments, si el deute és inferior a 30.000€.

-Establir diversos ajustaments tècnics, arrodoniments i de millora de gestió, en relació a algunes ordenances.

Si és necessari , davant la situació de pandèmia mundial que ens està tocant viure, es prendran noves mesures de caràcter tributari i social, segons les circumstàncies i situació que ens trobem al llarg del proper exercici.

Reactivació del sector comercial

El govern continua treballant per tal d’incentivar el comerç al municipi. En aquesta línia estableix:

Bonificació de la taxa de llicència urbanística en les obres per a activitats, establiments comercials (obres majors i menors) que complexin les condicions. S’estén a tot el municipi, fins ara només estaven previstes en zones determinades, sempre i quan els locals estiguin oberts tot l’any, amb l’exclusió de les activitats de benzineres, aquelles que fomentin la ludopatia (jocs i apostes), oci nocturn i entitats financeres.

S’amplia la bonificació del 75% , fins ara era del 50%, de la quota de llicències d’obertura i canvis d’establiments d’activitats a tot el municipi,  i no només a aquelles situades al centre històric.

Es concedirà permís per a la realització de música en viu en locals destinats a la restauració, sense càrrec, sempre que es sol·liciti amb més de cinc dies naturals d’antelació, sinó es així es liquidarà la taxa de 20 €.

Es redueix un 30% l’import de la taxa del mercat de nit.

S’afegeix l’habilitació de 5 espais públics per a fer-hi actuacions de caràcter amateur els quals estaran exempts de pagament: plaça dels Homes, plaça de les Cols, plaça de de l’Església, plaça Jacint Verdaguer i plaça Doctor Barraquer.

Manteniment dels beneficis fiscals vigents

Aquells col·lectius més perjudicats per la crisi econòmica,  per les seves potencialitats i situacions de vida personals i familiars, mantindran les bonificacions vigents. Això inclou, entre d’altres, la bonificació del 50% d’habitatges per a joves, fins als 35 anys, de la quota en la construcció de l’habitatge habitual i beneficis fiscals també a les famílies nombroses i monoparentals.

Per altra banda, es vol  potenciar el lloguer social incidint en les bonificacions potestatives, passant  del 75% al 95% de bonificació dels habitatges destinats a lloguer social o borsa d’habitatge.

Altres mesures rellevants

S’eliminen pràcticament els pagaments en metàl·lic, fixant un topall de 40 €, a excepció de la taxa de retirada de vehicles,  per aconseguir més agilitat, celeritat i transparència en la gestió de la tresoreria.

Cal esmentar també que, davant la demanda d’algunes entitats de la utilització  d’instal·lacions esportives municipals,  es reduirà l’import de la taxa i s’introduirà la tarifa mensual.

Per últim, es  modifica la matrícula de l’Escola Municipal de Música Antoni Agramont,  segons els trimestres en que es produeix l’alta.

Aquestes són les principals mesures que creiem oportú aplicar des del Govern Municipal per a l’exercici 2021 de les modificacions de les ordenances fiscals que es porten a aprovació, al Plenari Municipal en la propera sessió a celebrar el dijous 5 de novembre  a les 20h.