Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Termini de presentació d’instàncies: del 20/10/2023 al 08/11/2023.

Publicació de les bases i la convocatòria al BOP núm. 196 de 10/10/2023

Publicació extracte de convocatòria al DOGC núm. 9023 de 19/10/2023

PAGAMENT DELS DRETS D’EXAMEN

El pagament dels drets d’examen establerts per l’ordenança fiscal 18 “Drets d’examen i participació en proves selectives de l’Ajuntament de Castelló d’Empúries” s’ha d’efectuar mitjançant transferència bancària, indicant nom i cognoms de l’aspirant i codi del procés selectiu (2023-09), per l’import fixat en la citada ordenança, 25€.

Núm. de c.c. de CAIXABANK: IBAN: ES30 2100 0122 3902 0000 2631

*Restaran exempts d’aquesta taxa, les persones que acreditin algun dels següents supòsits:

  • Certificat de reconeixement de discapacitat igual o superior al 33%.
  • Estar inscrit com a demandant de feina al SOC, aportant les corresponents renovacions de demanda d’ocupació (DARDO).
  • Tenir la condició de família nombrosa o monoparental de categoria general presentant original i fotocòpia del carnet vigent.
  • Percebre unes retribucions inferiors al salari mínim interprofessional.

Termini de presentació d’esmenes: del 22/11/2023 al 05/12/2023