Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Ple ordinari de la Corporació

Dijous 26 de maig, a les vuit del vespre, se celebrarà una sessió ordinària del ple de la Corporació, amb el següent ordre del dia:

 1. Aprovació si s’escau, acta sessió núm. 6/21, ordinària del dia 27 de maig de 2021
 2. Aprovació si s’escau, acta sessió núm. 7/21, extraordinària del dia 1 de juliol de 2021
 3. Donar compte de les Resolucions d’Alcaldia des de la núm. 167 del dia 21 de març de 2022, fins a la número 167 del dia 285 de 13 de maig de 2022
 4. Donar compte de la Resolució d’Alcaldia, aprovant l’expedient de la liquidació del pressupost general de l’exercici 2021
 5. Donar compte de l’informe control intern de la funció interventora exercici 2021
 6. Donar compte de la tramesa, del 1r Trimestre d’execució, PMP i morositat del pressupost 2022
 7. Aprovació si s’escau, inici expedient operació de crèdit inversions 2022, i delegació a l’alcalde president
 8. Aprovació inicial si s’escau, expedient de modificació de crèdits 5/22
 9. Aprovació si s’escau, aplicació sistema de revisió de preus a contractes d’obres
 10. Aprovació si s’escau, delimitació amb el contingut recollit en l’acta de partió dels termes municipals de Castelló d’Empúries i Palau Saverdera
 11. Aprovació si s’escau, fixació de les dues festes locals per a l’any 2023
 12. Aprovació si s’escau, pròrroga concessions administratives d’ús privatiu de la via pública amb marquesines
 13. Aprovació si s’escau, assumptes urgents
 14. Precs i preguntes

Convocatòria oficial