Skip to content Skip to main navigation Skip to footer
OAC 360

Tràmits disponibles

Cita prèvia
Pagaments en linia
Carpeta Ciutadana
Tràmits disponibles
URBANISME, ACTIVITATS I MEDI AMBIENT
 • Adequació de l’habitatge per al reagrupament familiar. Informe preceptiu que serveix per acreditar l’adequació de l’habitatge en el procés d’obtenció d’una autorització de residència per reagrupació familiar
 • Adequació de l’habitatge per a la renovació de les autoritzacions de residència en virtut del reagrupament familiar. Informe preceptiu per acreditar l’adequació de l’habitatge en el procés de renovació d’una autorització de residència per reagrupació familiar, en aquells casos en què el reagrupant ha canviat de domicili habitual respecte del què va acreditar per obtenir el reagrupament

Àrea que tramita

Departament de Benestar Social i Famílies

Classificació temàtica

Serveis a la Ciutadania

Qui ho pot sol·licitar?

Adequació de l’habitatge per al reagrupament familiar
Requisits genèrics:

 • Estar empadronat al municipi
 • Ser persona estrangera extracomunitària
 • Ser major d’edat
 • Disposar d’una autorització de residència renovada o en procés de renovació

Adequació de l’habitatge per a la renovació de les autoritzacions de residència en virtut del reagrupament familiar
Requisits genèrics:

 • Estar empadronat al municipi
 • Ser persona estrangera extracomunitària
 • Ser major d’edat
 • Disposar d’una autorització de residència renovada
 • Que hagi canviat d’habitatge respecte del que es va acreditar en el moment del reagrupament

Quan es pot sol·licitar?

La sol·licitud pot realitzar-se durant tot l’any.

Documentació que s’ha d’aportar

Habitatge en règim de lloguer:

 • Sol·licitud d’Informe (INF01/INF04)
 • Document d’identitat del sol·licitant (DNI/NIE)
 • Passaport de la persona sol·licitant
 • Passaport de la/les persona/es que es pretén reagrupar
 • Contracte de lloguer
 • Cèdula d’habitabilitat
 • Volant de convivència
 • 3 últims rebuts de pagament de lloguer
 • Resguard de pagament de la taxa

Habitatge en règim de propietat:

 • Sol·licitud d’Informe (INF01/INF04)
 • Document d’identitat del sol·licitant (DNI/NIE)
 • Passaport de la persona sol·licitant
 • Passaport de la/les persona/es que es pretén reagrupar
 • Escriptures de la propietat
 • Cèdula d’habitabilitat
 • Volant de convivència
 • Certificat d’estar al corrent de pagament
 • Resguard de pagament de la taxa

Legislació aplicable

Ordenança Fiscal de l’Ajuntament

Instrucció DGI/BSF/1/2014 per la qual s’estableixen els criteris generals per a l’elaboració dels informes d’estrangeria competència de la Generalitat de Catalunya

Preu

Preu total: 38,22€

 • 38,22€ Oficina Virtual de Tràmits (OVT). Generalitat de Catalunya.

Resolució i termini de resolució

1 mes

Document que lliurarà l’Ajuntament

Còpia del document que es genera, degudament signat pel sol·licitant i registrat per l’Ajuntament

Recursos que es poden interposar finalitzat el tràmit

Si l’informe és desfavorable no es pot presentar cap recurs. Tanmateix, la persona interessada podrà qüestionar el contingut de l’informe mitjançant la impugnació de la resolució administrativa que resolgui la sol·licitud

Silenci administratiu

Desestimatori

Altres informacions d’interès

El ciutadà, sol·licitant d’algun d’aquests dos informes, es pot dirigir al Departament de Benestar Social i Famílies on se l’assessorarà per tal d’iniciar aquests tràmits

Serveis a la Ciutadania
Pl. Catalunya, 1
17486 Castelló d’Empúries
De 8.00 h a 14.00 h
Tel.: 972 250 165

Com i on es pot sol·licitar?

Presencialment a l’OMAC:

Castelló d’Empúries
P/ Joc de la Pilota núm. 1
17486 Castelló d’Empúries
De 9:00h a 14:00h
Telf. 972.250.426

Empuriabrava, Centre Cívic
Sector Gran Reserva
Av. Pompeu Fabra
De 9:00h a 14:00h
Telf: 972.454.132

Telemàticament:
Instància genèrica
(Adjuntant els arxiu necessaris per a la seva tramitació)