Skip to content Skip to main navigation Skip to footer
OAC 360

Tràmits disponibles

Cita prèvia
Pagaments en linia
Carpeta Ciutadana
Tràmits disponibles
URBANISME, ACTIVITATS I MEDI AMBIENT

Es concedirà una bonificació del 50% de la quota íntegra als bens immobles HOP (Habitatges de protecció Oficial), i/o equiparats segons normativa de les CCAA, prèvia sol·licitud dels interessats abans de l’atorgament de la qualificació definitiva i pel període de tres anys de durada des de la data de sol·licitud.

Aquesta bonificació es concedeix a petició de l’ interessat i podrà efectuar-se en qualsevol moment anterior a la finalització dels tres períodes impositius de durada d’aquest i surt efectes, si s’ escau, des del període impositiu següent a aquell en què es sol·liciti.

Àrea que tramita

Àrea d’Hisenda

Classificació temàtica

Gestió Tributària

Qui ho pot sol·licitar?

Els subjectes passius que reuneixen les condicions i requisits establerts.

Si la petició es fa mitjançant representant cal que estigui degudament acreditat.

Quan es pot sol·licitar?

La sol·licitud pot realitzar-se durant tot l’any.

Documentació que s’ha d’aportar

El sol·licitant podrà aportar qualsevol document que justifiqui el seu dret i que s’haurà de descriure en el document de sol·licitud.

En el cas de persona física:
DNI (original)
Targeta de residència (original)
Passaport (original)

Si es sol·licita en representació d’una altra persona física:
Document acreditatiu de la persona interessada (original o compulsada) Autorització degudament emplenada.
Autorització representant

En el cas de persona jurídica:
NIF de la societat (original)
Document acreditatiu de la persona interessada (original o compulsada)
Escriptura de constitució de la societat (original o compulsada)

Es recomana portar tota la documentació digitalitzada, en cas que el ciutadà no aporti la documentació en format digital l’Ajuntament la digitalitzarà.

Legislació aplicable

Ordenança Fiscal de l’Ajuntament.

Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals

Preu

Gratuït

Resolució i termini de resolució

1 mes

Document que lliurarà l’Ajuntament

Còpia del document que es genera, degudament signat pel sol·licitant i registrat per l’Ajuntament

Recursos que es poden interposar finalitzat el tràmit

Recurs de reposició al mes de la notificació
Recurs contenciós-administratiu als dos mesos de la notificació

Silenci administratiu

Desestimatori

Altres informacions d’interès

  • La bonificació es mantindran sense necessitat d’efectuar una nova petició.
  • El termini de presentació de les peticions seran fins el 31 de març.
  • Totes les peticions presentades fora del termini, tindran efectes en el període impositiu següent a aquell en què s’hagin sol·licitat.
  • No seran aplicables amb efectes retroactius.
  • Els beneficis fiscals els quals el seu suport legal desaparegui, es mantindran fins a la fi del període reconegut amb la normativa anterior.
  • En tot cas, el rebut s’haurà de pagar dins del període voluntari de pagament, i si s’accepta la sol·licitud es procedirà al retorn de la quantitat que correspongui d’aplicar la bonificació.

Com i on es pot sol·licitar?

Presencialment a l’OMAC:

Castelló d’Empúries
P/ Joc de la Pilota núm. 1
17486 Castelló d’Empúries
De 9:00h a 14:00h
Telf. 972.250.426

Empuriabrava, Centre Cívic
Sector Gran Reserva
Av. Pompeu Fabra
De 9:00h a 14:00h
Telf: 972.454.132

Telemàticament:
Instància genèrica
(Adjuntant els arxiu necessaris per a la seva tramitació)