Skip to content Skip to main navigation Skip to footer
OAC 360

Tràmits disponibles

Cita prèvia
Pagaments en linia
Carpeta Ciutadana
Tràmits disponibles
URBANISME, ACTIVITATS I MEDI AMBIENT

Sol·licitud per a la modificació de les dades descriptives dels béns immobles que difereixin de la realitat immobiliària en relació al cadastre.

Àrea que tramita

Àrea d’Hisenda

Classificació temàtica

Gestió Tributària_Territorial

Qui ho pot sol·licitar?

Qualsevol persona major d’edat que acrediti interès legítim.
Si la petició es fa mitjançant representant cal que estigui degudament acreditat.

Quan es pot sol·licitar?

La sol·licitud pot realitzar-se durant tot l’any.

Documentació que s’ha d’aportar

El sol·licitant podrà aportar qualsevol document que justifiqui el seu dret i que s’haurà de descriure en el document de sol·licitud.

En el cas de persona física:
DNI (original)
Targeta de residència (original)
Passaport (original)

Si es sol·licita en representació d’una altra persona física:
Document acreditatiu de la persona interessada (original o compulsada) Autorització degudament emplenada.
Autorització representant

En el cas de persona jurídica:
NIF de la societat (original)
Document acreditatiu de la persona interessada (original o compulsada)
Escriptura de constitució de la societat (original o compulsada)

Es recomana portar tota la documentació digitalitzada, en cas que el ciutadà no aporti la documentació en format digital l’Ajuntament la digitalitzarà.

Legislació aplicable

  • Llei 39/2015 de procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques
  • Llei 40/2015 de Règim Jurídic del Sector Públic.
  • Llei 11/2007, de 22 de juny, d’accés electrònic dels ciutadans als serveis públics.
  • Reial decret 1671/2009, de 6 de novembre, pel qual es desplega parcialment la Llei 11/2007, de 22 de juny, d’accés electrònic dels ciutadans als serveis públics.
  • Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, que aprova el text refós de la llei reguladora de les hisendes locals.
  • Reial Decret Legislatiu 1/2004, de 5 de març, per el que s’aprova el text refós de la Llei del Cadastre Immobiliari.
  • Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya.
  • Llei 29/2010, de 3 d’agost, de l’ús dels mitjans electrònics al sector públic de Catalunya

Preu

Gratuït

Resolució i termini de resolució

6 mesos

Document que lliurarà l’Ajuntament

Còpia del document que es genera, degudament signat pel sol·licitant i registrat per l’Ajuntament

Altres informacions d’interès

La resolució final de l’expedient correspon a la Gerència Territorial del Cadastre

Com i on es pot sol·licitar?

Presencialment a l’OMAC:

Castelló d’Empúries
P/ Joc de la Pilota núm. 1
17486 Castelló d’Empúries
De 9:00h a 14:00h
Telf. 972.250.426

Empuriabrava, Centre Cívic
Sector Gran Reserva
Av. Pompeu Fabra
De 9:00h a 14:00h
Telf: 972.454.132

Telemàticament:
Instància genèrica
(Adjuntant els arxiu necessaris per a la seva tramitació)