Skip to content Skip to main navigation Skip to footer
OAC 360

Tràmits disponibles

Cita prèvia
Pagaments en linia
Carpeta Ciutadana
Tràmits disponibles
URBANISME, ACTIVITATS I MEDI AMBIENT

Al·legació i recurs de reposició

Procediment pel qual el contribuent presenta reclamació sobre l’acte administratiu dictat, de forma que l’Ajuntament pugui realitzar una revisió de l’esmentat acte.

Àrea que tramita

Àrea d’Hisenda

Classificació temàtica

Gestió Tributària

Qui ho pot sol·licitar?

Qualsevol persona major d’edat que acrediti interès legítim.

Si la petició es fa mitjançant representant cal que estigui degudament acreditat.

Qui el pot demanar

La persona física, major de 16 anys, a títol individual o en nom i representació de qualsevol persona jurídica que estigui legalment constituïda. D’acord amb la disposició addicional primera de la Llei 19/2014, l’accés dels interessats als documents dels

Quan es pot sol·licitar?

La sol·licitud pot realitzar-se durant tot l’any. I durant el terminis legals per a cada impost i taxa.

Documentació que s’ha d’aportar

El sol·licitant podrà aportar qualsevol document que justifiqui el seu dret i que s’haurà de descriure en el document de sol·licitud.

En el cas de persona física:

DNI (original)
Targeta de residència (original)
Passaport (original)

Si es sol·licita en representació d’una altra persona física:

Document acreditatiu de la persona interessada (original o compulsada)
Autorització degudament emplenada.
Autorització representant

En el cas de persona jurídica:

NIF de la societat (original)
Document acreditatiu de la persona interessada (original o compulsada)
Escriptura de constitució de la societat (original o compulsada)
Es recomana portar tota la documentació digitalitzada, en cas que el ciutadà no aporti la documentació en format digital l’Ajuntament la digitalitzarà.

Legislació aplicable

Ordenança Fiscal de l’Ajuntament. Llei 58/2003 de 17 de desembre General Tributària

Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals

Llei 39/2015 de procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques

Llei 40/2015 de Règim Jurídic del Sector Públic.

Preu

Gratuït

Resolució i termini de resolució

1 mes

Document que lliurarà l’Ajuntament

Còpia del document que es genera, degudament signat pel sol·licitant i registrat per l’Ajuntament

Recursos que es poden interposar finalitzat el tràmit

– Si s’ha presentat una al·legació —————— Recurs de reposició
– Si s’ha presentat un recurs de reposició ——- Recurs contenciós administratiu

Impresos del tràmit

Imprès de sol·licitud d’accés a la informació pública.

Silenci administratiu

Desestimatori

Com i on es pot sol·licitar?

Presencialment a l’OMAC:

Castelló d’Empúries
P/ Joc de la Pilota núm. 1
17486 Castelló d’Empúries
De 9:00h a 14:00h
Telf. 972 250 426

Empuriabrava, Centre Cívic
Sector Gran Reserva
Av. Pompeu Fabra
De 9:00h a 14:00h
Telf: 972 454 132

Telemàticament:

(Adjuntant els arxiu necessaris per a la seva tramitació.