Skip to content Skip to main navigation Skip to footer
OAC 360

Tràmits disponibles

Cita prèvia
Pagaments en linia
Carpeta Ciutadana
Tràmits disponibles
URBANISME, ACTIVITATS I MEDI AMBIENT
 • 1. Es practicarà una bonificació corresponent al 50% de l’ import del rebut de Taxes i arbitris municipals als jubilats, vidus i minusvàlids titulars reals de la taxa que compleixin els següents requisits:
  • Estar empadronats al municipi amb un mínim d’un any d’antiguitat en el moment de meritament de la taxa, és a dir, el dia 1 de gener de l’exercici pel que es sol·liciti la bonificació de la taxa.
  • Acreditar un nivell de renda inferior al 2,5 del salari mínim interprofessional brut aportant els documents justificants corresponents (declaració de la renda, certificat de la pensió i d’altres documents justificatius dels ingressos obtinguts durant l’exercici anterior). Tractant-se de persones estrangeres, serà condició indispensable per a gaudir de la bonificació que consti com a empadronat i que aporti un certificat d’ingressos emès per l’òrgan competent o equivalent del ministeri d’Hisenda de l’Estat del seu país d’origen i si s’escau, la declaració de la renda o del patrimoni i el certificat dels ingressos obtinguts a Espanya.
  • Aquesta bonificació només s’aplicarà en la taxa de l’habitatge pel que s’acrediti estar empadronat.
  • Es consideraran persones amb minusvalidesa les que tinguin aquesta condició legal en grau igual o superior al 33 per 100 amb l’aportació de la documentació corresponent justificativa.
 • 2. Es practicarà una bonificació corresponent al 50% de l’import del rebut de Taxes i arbitris municipals a les persones titulars reals de la taxa i en situació d’atur que reuneixin els següents requisits:
  • Aturats de llarga durada i que els ingressos familiars totals no superin el salari mínim interprofessional brut, acreditant-se amb certificat expedit per l’oficina de Treball de la Generalitat de Catalunya on hi consti la situació d’aturat per un període mínim de 6 mesos i la quantia de la prestació. Aquest termini es computarà des de l’ inici de l’exercici anterior per al que es sol·licita la bonificació fins a la data de finalització del període de voluntària.
  • Estar empadronats al municipi amb un mínim d’ un any d’antiguitat en el moment de meritament de la taxa, per l’ exercici per la qual es sol·liciti la bonificació de la taxa.
  • Aquesta bonificació només s’aplicarà per a la taxa de l’ habitatge en el que s’acrediti estar empadronat.
 • 3. Es practicarà una bonificació corresponent al 75% de la quota a les vídues i vidus que compleixin els següents requisits:
  • Estar empadronats al municipi amb un mínim d’ un any d’antiguitat en el moment de meritament de la taxa, és a dir, el dia 1 de gener de l’exercici per el que es sol·liciti la bonificació de la taxa.
  • Acreditar com a únic mitjà de subsistència la pensió de viduïtat, sent el nivell de renda inferior al 2,5 del salari mínim interprofessional brut i aportant els documents acreditatius corresponents (Certificat de la pensió de viduïtat on s’especifiqui com a única pensió rebuda i la declaració de la renda).
   Tractant-se de persones estrangeres serà condició indispensable per a gaudir de la bonificació que consti com a empadronat i que aporti la documentació corresponent del país d’origen on s’acrediti que la pensió de viduïtat és l’única pensió rebuda, un certificat d’ingressos emès per l’ òrgan competent o equivalent del ministeri d’ Hisenda de l’ Estat del seu país d’ origen i si s’escau, la declaració de la renda o del patrimoni i el certificat de tots els ingressos obtinguts a Espanya.
  • Aquesta bonificació només s’aplicarà en la taxa de l’ habitatge pel que s’acrediti estar empadronat.

Àrea que tramita

Àrea d’Hisenda

Classificació temàtica

Gestió Tributària

Qui ho pot sol·licitar

Els subjectes passius que reuneixen les condicions i requisits establerts. Si la petició es fa mitjançant representant cal que estigui degudament acreditat.

Quan es pot sol·licitar

La sol·licitud pot realitzar-se durant tot l’any per a exercicis següents Si es vol sol·licitar per a l’exercici vigent, a partir de l’últim dia de pagament de període voluntari i previ acreditament del pagament de la taxa mitjançant rebut.

Documentació que s’ha d’aportar?

El sol·licitant podrà aportar qualsevol document que justifiqui el seu dret i que s’haurà de descriure en el document de sol·licitud.

Títol oficial en vigor de família nombrosa o monoparental (categoria general o especial) expedit per la Generalitat de Catalunya (original)

Documents justificatius dels ingressos obtinguts durant l’exercici anterior
Per a la comprovació del grau igual o superior al 33 per 100, certificat de discapacitat del titular
Per a les persones estrangeres, certificat d’ingressos emès per l’òrgan competent o equivalent del ministeri d’Hisenda de l’Estat del seu país d’origen i si s’escau, la declaració de la renda o del patrimoni i el certificat dels ingressos obtinguts a Espanya
Per a aturats de llarga durada, certificat expedit per l’oficina de Treball de la Generalitat de Catalunya

En el cas de persona física:
DNI (original)
Targeta de residència (original)
Passaport (original)

Si es sol·licita en representació d’una altra persona física:
Document acreditatiu de la persona interessada (original o compulsada) Autorització degudament emplenada.
Autorització representant

En el cas de persona jurídica:
NIF de la societat (original)
Document acreditatiu de la persona interessada (original o compulsada)
Escriptura de constitució de la societat (original o compulsada)

Es recomana portar tota la documentació digitalitzada, en cas que el ciutadà no aporti la documentació en format digital l’Ajuntament la digitalitzarà.

Legislació aplicable

Ordenança Fiscal de l’Ajuntament. Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals

Preu

Gratuït

Resolució i termini de resolució

1 mes

Document que lliurarà l’Ajuntament

Còpia del document que es genera, degudament signat pel sol·licitant i registrat per l’Ajuntament

Recursos que es poden interposar finalitzat el tràmit

Recurs de reposició al mes de la notificació Recurs contenciós-administratiu als dos mesos de la notificació

Silenci administratiu

Desestimatori

Com i on es pot sol·licitar?

Presencialment a l’OMAC:

Castelló d’Empúries
P/ Joc de la Pilota núm. 1
17486 Castelló d’Empúries
De 9:00h a 14:00h
Telf. 972.250.426

Empuriabrava, Centre Cívic
Sector Gran Reserva
Av. Pompeu Fabra
De 9:00h a 14:00h
Telf: 972.454.132

Telemàticament:
Instància genèrica
(Adjuntant els arxiu necessaris per a la seva tramitació)