Skip to content Skip to main navigation Skip to footer
OAC 360

Tràmits disponibles

Cita prèvia
Pagaments en linia
Carpeta Ciutadana
Tràmits disponibles
URBANISME, ACTIVITATS I MEDI AMBIENT

Es concedirà una bonificació del 90% de la quota íntegra de l’ impost, prèvia sol·licitud dels interessats i abans de l’ inici de les obres corresponents, els immobles que constitueixin l’objecte de l’activitat de les empreses d’urbanització, construcció i promoció immobiliària tant d’obra nova, com de rehabilitació equiparable a aquesta i no figurin entre els bens del seu immobilitzat.

Àrea que tramita

Àrea d’Hisenda

Classificació temàtica

Gestió Tributària

Qui ho pot sol·licitar?

Els subjectes passius que reuneixen les condicions i requisits establerts.

Si la petició es fa mitjançant representant cal que estigui degudament acreditat.

Quan es pot sol·licitar?

La sol·licitud pot realitzar-se durant tot l’any.

Documentació que s’ha d’aportar

El sol·licitant podrà aportar qualsevol document que justifiqui el seu dret i que s’haurà de descriure en el document de sol·licitud.

Per gaudir de l’ esmentada bonificació, els interessats han de complir els següents requisits:

  • L’acreditació de la data en què estigui previst iniciar les obres d’urbanització o de construcció de què es tracti, la qual es farà mitjançant certificació del tècnic director de les obres.
  • L’ acreditació que certifiqui que l’empresa es dedica a l’activitat d’urbanització, de construcció i de promoció immobiliària, la qual es fa mitjançant la presentació dels estatuts de la societat.
  • L’ acreditació que l’ immoble objecte de la bonificació no forma part de l’immobilitzat, la qual es fa mitjançant certificació de l’administrador de la societat, o fotocòpia de l’últim balanç presentat a l’ Agència estatal d’administració tributària, a efectes de l’ impost sobre societats.

En el cas de persona física:
DNI (original)
Targeta de residència (original)
Passaport (original)

Si es sol·licita en representació d’una altra persona física:
Document acreditatiu de la persona interessada (original o compulsada)
Autorització degudament emplenada.
Autorització representant

En el cas de persona jurídica:
NIF de la societat (original)
Document acreditatiu de la persona interessada (original o compulsada)
Escriptura de constitució de la societat (original o compulsada)

Es recomana portar tota la documentació digitalitzada, en cas que el ciutadà no aporti la documentació en format digital l’Ajuntament la digitalitzarà.

Legislació aplicable

Ordenança Fiscal de l’Ajuntament.
Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals

Preu

Gratuït

Resolució i termini de resolució

1 mes

Document que lliurarà l’Ajuntament

Còpia del document que es genera, degudament signat pel sol·licitant i registrat per l’Ajuntament

Recursos que es poden interposar finalitzat el tràmit

Recurs de reposició al mes de la notificació
Recurs contenciós-administratiu als dos mesos de la notificació

Silenci administratiu

Desestimatori

Altres informacions d’interès

El termini de gaudi de la bonificació comprèn des del període impositiu següent a aquell en què s’inicien les obres fins el posterior a la finalització d’aquestes, sempre que durant aquest temps es realitzin obres d’urbanització o de construcció efectiva, i sense que l’ esmentat termini de gaudi pugui excedir dels tres períodes impositius.

Les sol·licituds presentades fora de termini tindran efectes per l’exercici següent.

Com i on es pot sol·licitar?

Presencialment a l’OMAC:

Castelló d’Empúries
P/ Joc de la Pilota núm. 1
17486 Castelló d’Empúries
De 9:00h a 14:00h
Telf. 972.250.426

Empuriabrava, Centre Cívic
Sector Gran Reserva
Av. Pompeu Fabra
De 9:00h a 14:00h
Telf: 972.454.132

Telemàticament:
Instància genèrica
(Adjuntant els arxiu necessaris per a la seva tramitació)