Skip to content Skip to main navigation Skip to footer
OAC 360

Tràmits disponibles

Cita prèvia
Pagaments en linia
Carpeta Ciutadana
Tràmits disponibles
URBANISME, ACTIVITATS I MEDI AMBIENT

Gaudiran d’una bonificació del 20% en la quota íntegra de l’ impost els subjectes passius que ostentin la condició de titulars de famílies nombroses o famílies monoparentals, a aquest percentatge s’hi afegirà un 5% addicional per cada membre de més del nombre mínim de família nombrosa, fins a un màxim del 50%. Per poder gaudir d’aquesta bonificació s’hauran de complir els següents requisits:

a. El valor cadastral de l’ immoble haurà d’ésser inferior als 121.000,00 €.
b. L’ immoble haurà de constituir la residència habitual de tots els membres de la família nombrosa que hi hauran de constar empadronats.
c. Caldrà presentar la corresponent sol·licitud de bonificació abans que finalitzi el període de cobrament en voluntària del padró. El subjecte passiu titular de la família nombrosa, el qual haurà d’aportar el llibre de família i el document acreditatiu vigent expedit per l’Administració competent.

Un cop concedida la bonificació, la seva aplicació serà fins la data de validesa que consta en el document acreditatiu de família nombrosa. Condicionant, però, la seva aplicació a que es continuïn complint els requisits establerts en el punt a) i b).

En el cas que algun dels requisits de l’apartat a) o b) deixin de complir-se es perdrà el dret i s’haurà d’informar d’aquesta circumstància a l’Ajuntament.

Àrea que tramita

Àrea d’Hisenda

Classificació temàtica

Gestió Tributària

Qui ho pot sol·licitar?

Els subjectes passius que reuneixen les condicions i requisits establerts.

Si la petició es fa mitjançant representant cal que estigui degudament acreditat.

Quan es pot sol·licitar?

La sol·licitud pot realitzar-se durant tot l’any.

Documentació que s’ha d’aportar

El sol·licitant podrà aportar qualsevol document que justifiqui el seu dret i que s’haurà de descriure en el document de sol·licitud.

Títol oficial en vigor de família nombrosa o monoparental (categoria general o especial) expedit per la Generalitat de Catalunya (original)

En el cas de persona física:
DNI (original)
Targeta de residència (original)
Passaport (original)

Si es sol·licita en representació d’una altra persona física:
Document acreditatiu de la persona interessada (original o compulsada) Autorització degudament emplenada.
Autorització representant

En el cas de persona jurídica:
NIF de la societat (original)
Document acreditatiu de la persona interessada (original o compulsada)
Escriptura de constitució de la societat (original o compulsada)

Es recomana portar tota la documentació digitalitzada, en cas que el ciutadà no aporti la documentació en format digital l’Ajuntament la digitalitzarà.

Legislació aplicable

Ordenança Fiscal de l’Ajuntament. Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals

Preu

Gratuït

Resolució i termini de resolució

1 mes

Document que lliurarà l’Ajuntament

Còpia del document que es genera, degudament signat pel sol·licitant i registrat per l’Ajuntament

Recursos que es poden interposar finalitzat el tràmit

Recurs de reposició al mes de la notificació Recurs contenciós-administratiu als dos mesos de la notificació

Silenci administratiu

Desestimatori

Altres informacions d’interès

Si la sol·licitud es presenta passat el primer trimestre de l’any, la bonificació tindrà efectes l’exercici següent al de la data de la sol·licitud.

Com i on es pot sol·licitar?

Presencialment a l’OMAC:

Castelló d’Empúries
P/ Joc de la Pilota núm. 1
17486 Castelló d’Empúries
De 9:00h a 14:00h
Telf. 972.250.426

Empuriabrava, Centre Cívic
Sector Gran Reserva
Av. Pompeu Fabra
De 9:00h a 14:00h
Telf: 972.454.132

Telemàticament:
Instància genèrica
(Adjuntant els arxiu necessaris per a la seva tramitació)