Skip to content Skip to main navigation Skip to footer
OAC 360

Tràmits disponibles

Cita prèvia
Pagaments en linia
Carpeta Ciutadana
Tràmits disponibles
URBANISME, ACTIVITATS I MEDI AMBIENT

Tràmit per a la sol·licitud de domiciliació bancària dels rebuts de cobrament periòdic (padrons).

Article 41.- DOMICILIACIÓ BANCÀRIA

  • Per a un millor servei als contribuents, aquests podran domiciliar el pagament dels seus rebuts a través d’Entitats Bancàries.
  • Llevat que es faci constar expressament el concepte i/o període que s’autoritza, s’entendrà que la domiciliació és vàlida per a tots els deutes i en els successius períodes, per temps indefinit.
  • La domiciliació bancària podrà ser revocada pels autoritzants mitjançant escrit adreçat a l’òrgan recaptatori i a l’entitat bancària.
  • En aquells casos en què l’Ajuntament tingui constància mitjançant un document públic (escriptures, registre propietat, notaris ……) de la transmissió d’un be, s’efectuarà el canvi de nom sense domiciliació bancària dels rebuts, excepte que s’hagi formulat una autorització expressa de la mateixa per part dels nous titulars o representants legals en el registre d’entrades de l’ajuntament en els terminis establerts per aquesta Ordenança Fiscal.

Àrea que tramita

Àrea d’Hisenda

Classificació temàtica

Recaptació

Qui ho pot sol·licitar?

Qualsevol persona amb capacitat d’obrar

Si la petició es fa mitjançant representant cal que estigui degudament acreditat.

Quan es pot sol·licitar?

Les autoritzacions de les domiciliacions bancàries s’hauran d’efectuar com a mínim 2 mesos abans de l’inici del període de voluntària del corresponent padró.

Documentació que s’ha d’aportar

Si es sol·licita en representació d’una altra persona física:

En el cas de persona jurídica:

  • NIF de la societat
  • Document acreditatiu de la persona interessada
  • Escriptura de constitució de la societat

Es recomana portar tota la documentació digitalitzada, en cas que el ciutadà no aporti la documentació en format digital l’Ajuntament la digitalitzarà.

Legislació aplicable

Reial Decret 939/2005, de 29 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament general de recaptació.

Llei 58/2003 de 17 de desembre General Tributària

Ordenances fiscals de l’exercici vigent

Preu

Gratuït