Skip to content Skip to main navigation Skip to footer
OAC 360

Tràmits disponibles

Cita prèvia
Pagaments en linia
Carpeta Ciutadana
Tràmits disponibles
URBANISME, ACTIVITATS I MEDI AMBIENT

Declaració d’alteració cadastral per:
Alta de noves construccions.Ampliació de noves construccions en edificis existents.Reforma o rehabilitació d’edificis existents.

Àrea que tramita

Àrea d’Hisenda

Classificació temàtica

Gestió Tributària_Territorial

Qui ho pot sol·licitar?

El promotor de l’obra i/o els titulars de la finca.
Si la petició es fa mitjançant representant cal que estigui degudament acreditat.

Quan es pot sol·licitar?

La sol·licitud pot realitzar-se durant tot l’any.
Un cop finalitzada l’obra

Documentació que s’ha d’aportar

 • El sol·licitant podrà aportar qualsevol document que justifiqui el seu dret i que s’haurà de descriure en el document de sol·licitud.
 • Fotocòpia o còpia digitalitzada del document d’escriptura d’obra nova o en el seu defecte de l’escriptura del solar.
 • Fotocòpia o còpia digitalitzada del certificat de final d’obra o si no hi hagués, de qualsevol altre document que acrediti la data de finalització de l’obra.
 • Fotografia en format digital de cadascuna de les façanes.
 • Una còpia del projecte de l’obra en format digital que contingui:
  – Plànol acotat de situació i emplaçament.
  – Plànols acotats de l’estat final de cada una de les plantes.
  – Plànol acotat de la coberta.
  – Plànol de secció.
  – Memòria de materials i qualitats del projecte executat.
  – Cost d’execució de les obres (pressupost de l’obra).

Original i còpia digitalitzada de les escriptures de transmissió de domini, en cas que també es declari l’alteració del titular cadastral.

Per a construccions de protecció oficial, a més:
Fotocòpia de la Cèdula definitiva de protecció oficial.
Per a construccions amb divisió en propietat horitzontal, a més:

Fotocòpia o còpia digitalitzada de l’escriptura d’obra nova i divisió horitzontal i fotocòpia de les escriptures de transmissió de domini.

En el cas de persona física:
DNI (original)
Targeta de residència (original)
Passaport (original)

Si es sol·licita en representació d’una altra persona física:
Document acreditatiu de la persona interessada (original o compulsada) Autorització degudament emplenada. Autorització representant

En el cas de persona jurídica:
NIF de la societat (original)
Document acreditatiu de la persona interessada (original o compulsada)
Escriptura de constitució de la societat (original o compulsada)
Es recomana portar tota la documentació digitalitzada, en cas que el ciutadà no aporti la documentació en format digital l’Ajuntament la digitalitzarà.

Legislació aplicable

Reial Decret Legislatiu 1/2004, de 5 de març, per el que s’aprova el text refós de la Llei del Cadastre Immobiliari. RD 417/2006, de 7 d’abril, desenvolupament del RDL 1/2004.

Preu

Gratuït

Resolució i termini de resolució

Entre 3 i 6 mesos.

Document que lliurarà l’Ajuntament

Còpia del document que es genera, degudament signat pel sol·licitant i registrat per l’Ajuntament

Altres informacions d’interès

La resolució final de l’expedient correspon a la Gerència Territorial del Cadastre

Com i on es pot sol·licitar?

Presencialment a l’OMAC:

Castelló d’Empúries
P/ Joc de la Pilota núm. 1
17486 Castelló d’Empúries
De 9:00h a 14:00h
Telf. 972.250.426

Empuriabrava, Centre Cívic
Sector Gran Reserva
Av. Pompeu Fabra
De 9:00h a 14:00h
Telf: 972.454.132

Telemàticament:
Instància genèrica
(Adjuntant els arxiu necessaris per a la seva tramitació)