Skip to content Skip to main navigation Skip to footer
OAC 360

Tràmits disponibles

Cita prèvia
Pagaments en linia
Carpeta Ciutadana
Tràmits disponibles
URBANISME, ACTIVITATS I MEDI AMBIENT

Tràmit per a la sol·licitud de bonificació en l’Impost de Vehicles de Tracció mecànica

Article 4 – Exempcions Per poder gaudir de les exempcions del vehicles per a persones de mobilitat reduïda i dels vehicles agrícoles, els interessats hauran de sol·licitar expressament la seva concessió indicant les característiques del vehicle, la seva matrícula i la causa del benefici.
En el supòsit d’altes noves, si en aquest moment es presenta la documentació acreditativa del benefici, s’aplicarà en el mateix exercici al meritar-se l’ impost en el moment de satisfer la corresponent autoliquidació.
El benefici fiscal corresponent als vehicles per a persones de mobilitat reduïda i dels vehicles agrícoles s’ aplicarà des del moment que neix el dret que dóna lloc a la concessió de l’ exempció i prèvia acreditació de la documentació corresponent.

En el supòsit de l’exempció per els tractors, els remolcs, els semiremolcs i la maquinària caldrà la sol·licitud expressa i l’aportació de la cartilla d’inspecció agrícola juntament amb la documentació del vehicle.

Article 5 – Bonificacions

 • Es concedirà una bonificació corresponent al 75% de la quota als titulars de vehicles tipus turisme elèctrics o híbrids elèctrics, així com els que utilitzen biogàs, gas natural, gas comprimit, metà, metanol, hidrogen i derivats d’olis vegetals i que acreditin que, d’acord amb les característiques del seu motor, no poden utilitzar un carburant contaminant.
 • Gaudiran d’ una bonificació del 100%, els vehicles catalogats com a històrics, d’acord amb el que estableix el Reial Decret 1247/1995, de 14 de juliol. El caràcter d’ històric del vehicle s’acreditarà aportant certificació de la catalogació com a tal per l’òrgan competent de la Generalitat.
 • Els sol·licitants hauran d’adreçar-se a l’ Ajuntament aportant la següent documentació:
  a. Permís de circulació del vehicle
  b. Certificat de la data de primera matriculació
  c. Certificat de la data de fabricació
  d. Certificat d’estar en possessió de la matrícula com a vehicle històric
  e. Fitxa de les característiques tècniques del vehicle
 • Gaudiran d’una bonificació del 100% els vehicles que tinguin una antiguitat mínima de 25 anys comptats a partir de la data de la seva fabricació o si no es conegués prenent com a referència la de la primera matriculació”.

Per poder gaudir de les bonificacions regulades en aquest article, haurà de ser sol·licitada expressament pels subjectes passius. Si es sol·liciten abans que finalitzi el termini de pagament en període voluntari, podran produir efectes en el mateix exercici sempre que en la data de meritament del tribut concorrin els requisits que habiliten el seu gaudiment. En cap cas tindran efectes retroactius a exercicis anteriors.

En les noves matriculacions de vehicles tipus turisme elèctrics o híbrids elèctrics si serà d’aplicació.
En cas contrari, tindrà efectes en el període impositiu següent a aquell en què es sol·liciti.

Àrea que tramita

Àrea d’Hisenda

Classificació temàtica

Gestió Tributària

Qui ho pot sol·licitar?

Qualsevol persona major d’edat.

Si la petició es fa mitjançant representant cal que estigui degudament acreditat.

Quan es pot sol·licitar?

La sol·licitud pot realitzar-se durant tot l’any.

Documentació que s’ha d’aportar

La sol·licitud del benefici fiscal haurà d’anar acompanyada de la documentació següent:

En els casos de l’exempció de vehicles per a persones de mobilitat reduïda:

a. Còpia del permís de circulació del vehicle.
b. Còpia del full de característiques tècniques del vehicle.
c. Certificat de discapacitat del titular.
d. Declaració jurada que el vehicle està destinat a l’ús exclusiu de la persona afectada de discapacitat.

En els casos de bonificació de l’impost de vehicles per vehicles tipus turisme elèctrics o híbrids elèctrics, així com els que utilitzen biogàs, gas natural, gas comprimit, metà, metanol, hidrogen i derivats d’olis vegetals i vehicles catalogats com a històrics, d’acord amb el que estableix el Reial Decret 1247/1995, de 14 de juliol.

e. Permís de circulació del vehicle original i digitalitzat
f. Certificat de la data de primera matriculació original i digitalitzat
g. Certificat de la data de fabricació original i digitalitzat
h. Certificat d’estar en possessió de la matrícula com a vehicle històric original i digitalitzat
i. Fitxa de les característiques tècniques del vehicle original i digitalitzat

Per poder gaudir de les bonificacions regulades en aquest article, haurà de ser sol·licitada expressament pels subjectes passius.

En el cas de persona física:

DNI (original)
Targeta de residència (original)
Passaport (original)

Si es sol·licita en representació d’una altra persona física:

Document acreditatiu de la persona interessada (original o compulsada) Autorització degudament emplenada.
Autorització representant

En el cas de persona jurídica:

NIF de la societat (original)
Document acreditatiu de la persona interessada (original o compulsada)
Escriptura de constitució de la societat (original o compulsada)

Es recomana portar tota la documentació digitalitzada, en cas que el ciutadà no aporti la documentació en format digital l’Ajuntament la digitalitzarà.

Legislació aplicable

• Reial Decret Legislatiu 1/2004, de 5 de març, per el que s’aprova el text refós de la Llei del Cadastre Immobiliari. • Ordenances fiscals de l’exercici vigent

Preu

Gratuït

Resolució i termini de resolució

1 mes

Document que lliurarà l’Ajuntament

Còpia del document que es genera, degudament signat pel sol·licitant i registrat per l’Ajuntament

Recursos que es poden interposar finalitzat el tràmit

Recurs de reposició al mes de la notificació Recurs contenciós-administratiu als dos mesos de la notificació

Silenci administratiu

Desestimatori

Altres informacions d’interès

Si es sol·liciten abans que finalitzi el termini de pagament en període voluntari, podran produir efectes en el mateix exercici sempre que en la data de meritament del tribut concorrin els requisits que habiliten el seu gaudiment. En cap cas tindran efectes retroactius a exercicis anteriors.

En les noves matriculacions de vehicles tipus turisme elèctrics o híbrids elèctrics si serà d’aplicació. En cas contrari, tindrà efectes en el període impositiu següent a aquell en què es sol·liciti.

Com i on es pot sol·licitar?

Presencialment a l’OMAC:

Castelló d’Empúries
P/ Joc de la Pilota núm. 1
17486 Castelló d’Empúries
De 9:00h a 14:00h
Telf. 972.250.426

Empuriabrava, Centre Cívic
Sector Gran Reserva
Av. Pompeu Fabra
De 9:00h a 14:00h
Telf: 972.454.132

Telemàticament:
Instància genèrica
(Adjuntant els arxiu necessaris per a la seva tramitació)