Skip to content Skip to main navigation Skip to footer
OAC 360

Tràmits disponibles

Cita prèvia
Pagaments en linia
Carpeta Ciutadana
Tràmits disponibles
URBANISME, ACTIVITATS I MEDI AMBIENT
  • Gaudiran d’una bonificació del 20% per a l’exercici vigent de la quota establerta a l’article 6è i sobre el concepte escombraries i deixalles, els habitatges dels subjectes passius que acreditin un ús regular durant tot l’any de qualsevol de les dues deixalleries municipals i amb un mínim de 12 entrades l’any. Només es concedirà una bonificació per unitat familiar i habitatge de residència habitual.

  • Gaudiran d’una bonificació del 20% sobre el concepte d’ escombraries els habitatges dels subjectes passius que disposin d’un compostador pel tractament de la fracció orgànica domiciliària. Per tal d’obtenir la bonificació corresponent, caldrà prèvia comprovació del seu ús regular i continuat mitjançant inspecció dels serveis tècnics municipals. Una vegada emès l’informe favorable d’aquests serveis tècnics, la bonificació serà efectiva pel rebut de l’any en curs.

Aquestes bonificacions seran aplicables exclusivament a deutes en període de voluntària de cobrament.

Àrea que tramita

Àrea d’Hisenda

Classificació temàtica

Gestió Tributària

Qui ho pot sol·licitar?

Els subjectes passius que reuneixen les condicions i requisits establerts. Si la petició es fa mitjançant representant cal que estigui degudament acreditat.

Quan es pot sol·licitar?

La sol·licitud pot realitzar-se durant tot l’any

Documentació que s’ha d’aportar

El sol·licitant podrà aportar qualsevol document que justifiqui el seu dret i que s’haurà de descriure en el document de sol·licitud.

A les deixalleries s’expediran tiquets acreditatius del servei prestat. Els tiquets més el rebut acreditatiu del pagament de la taxa seran presentats a les oficines municipals. Aquest sistema podrà ser substituït per un control telemàtic de les entrades a les deixalleries i la bonificació podrà ser feta d’ofici. En el supòsit que el rebut estigui a nom del titular de l’immoble, es requerirà la presentació del contracte de lloguer.

En el cas de persona física:
DNI (original)
Targeta de residència (original)
Passaport (original)

Si es sol·licita en representació d’una altra persona física:
Document acreditatiu de la persona interessada (original o compulsada) Autorització degudament emplenada.
Autorització representant

En el cas de persona jurídica:
NIF de la societat (original)
Document acreditatiu de la persona interessada (original o compulsada)
Escriptura de constitució de la societat (original o compulsada)

Es recomana portar tota la documentació digitalitzada, en cas que el ciutadà no aporti la documentació en format digital l’Ajuntament la digitalitzarà.

Legislació aplicable

Ordenança Fiscal de l’Ajuntament.

Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals

Preu

Gratuït

Resolució i termini de resolució

1 mes

Document que lliurarà l’Ajuntament

Còpia del document que es genera, degudament signat pel sol·licitant i registrat per l’Ajuntament

Recursos que es poden interposar finalitzat el tràmit

Recurs de reposició al mes de la notificació Recurs contenciós-administratiu als dos mesos de la notificació

Silenci administratiu

Desestimatori

Com i on es pot sol·licitar?

Presencialment a l’OMAC:

Castelló d’Empúries
P/ Joc de la Pilota núm. 1
17486 Castelló d’Empúries
De 9:00h a 14:00h
Telf. 972.250.426

Empuriabrava, Centre Cívic
Sector Gran Reserva
Av. Pompeu Fabra
De 9:00h a 14:00h
Telf: 972.454.132

Telemàticament:
Instància genèrica
(Adjuntant els arxiu necessaris per a la seva tramitació)