Skip to content Skip to main navigation Skip to footer
OAC 360

Tràmits disponibles

Cita prèvia
Pagaments en linia
Carpeta Ciutadana
Tràmits disponibles
URBANISME, ACTIVITATS I MEDI AMBIENT

1. Gaudiran d’una bonificació temporal a la quota aquells bens immobles urbans ubicats en “disseminats” que disposen d’un nivell de serveis de competència municipal, infraestructures o equipaments col·lectius, inferiors a l’existent en zones consolidades del municipi, per tal de graduar l’actualització que s’ha produït per la regularització cadastral efectuada durant l’exercici 2015.

Aquesta bonificació gradual s’aplicarà a partir de l’exercici 2017, durant un període de 4 anys d’acord amb el següent escalat:

Exercici -> Bonificació
2017 -> 80%
2018 -> 60%
2019 -> 40%
2020 -> 20%

La quantia de la bonificació serà: el resultat obtingut d’aplicar el percentatge de bonificació a un component individual que serà a cada any, la diferència positiva entre el nou valor cadastral que correspongui a l’immoble en el primer any de vigència de la regularització i el valor de la seva base liquidable de l’exercici immediat anterior a l’entrada en vigor del nou valor cadastral.

La bonificació s’haurà de sol·licitar expressament pel subjecte passiu abans de la finalització del cobrament en voluntària del padró.

Àrea que tramita

Àrea d’Hisenda

Classificació temàtica

Gestió Tributària

Qui ho pot sol·licitar?

Els subjectes passius que reuneixen les condicions i requisits establerts.

Si la petició es fa mitjançant representant cal que estigui degudament acreditat.

Quan es pot sol·licitar?

La sol·licitud pot realitzar-se durant tot l’any.

Documentació que s’ha d’aportar

El sol·licitant podrà aportar qualsevol document que justifiqui el seu dret i que s’haurà de descriure en el document de sol·licitud.

En el cas de persona física:

DNI (original)
Targeta de residència (original)
Passaport (original)

Si es sol·licita en representació d’una altra persona física:

Document acreditatiu de la persona interessada (original o compulsada) Autorització degudament emplenada.

Autorització representant

En el cas de persona jurídica:

NIF de la societat (original)
Document acreditatiu de la persona interessada (original o compulsada)
Escriptura de constitució de la societat (original o compulsada)

Es recomana portar tota la documentació digitalitzada, en cas que el ciutadà no aporti la documentació en format digital l’Ajuntament la digitalitzarà.

Legislació aplicable

Ordenança Fiscal de l’Ajuntament.

Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals

Preu

Gratuït

Resolució i termini de resolució

1 mes

Document que lliurarà l’Ajuntament

Còpia del document que es genera, degudament signat pel sol·licitant i registrat per l’Ajuntament

Recursos que es poden interposar finalitzat el tràmit

Recurs de reposició al mes de la notificació

Recurs contenciós-administratiu als dos mesos de la notificació

Silenci administratiu

Desestimatori

Com i on es pot sol·licitar?

Presencialment a l’OMAC:

Castelló d’Empúries
P/ Joc de la Pilota núm. 1
17486 Castelló d’Empúries
De 9:00h a 14:00h
Telf. 972.250.426

Empuriabrava, Centre Cívic
Sector Gran Reserva
Av. Pompeu Fabra
De 9:00h a 14:00h
Telf: 972.454.132

Telemàticament:
Instància genèrica
(Adjuntant els arxiu necessaris per a la seva tramitació)