Skip to content Skip to main navigation Skip to footer
OAC 360

Tràmits disponibles

Cita prèvia
Pagaments en linia
Carpeta Ciutadana
Tràmits disponibles
URBANISME, ACTIVITATS I MEDI AMBIENT

1. Una bonificació d’ un 75% de la quota, les obres de construcció i/o instal·lació pel trasllat d’empreses ubicades al nucli urbà municipal a zones industrials establertes al Pla General d’ Ordenació Urbana.

2. Una bonificació d’ un 75% de la quota, les obres per regularització d’activitats agrícoles i ramaderes.

3. Una bonificació d’ un 75% de la quota, a favor de les construccions, instal·lacions o obres que afavoreixin les condicions d’accés i habitabilitat dels discapacitats.

4. Una bonificació d’ un 90% de la quota, a favor de les construccions, instal.lacions o obres a les quals s’incorporin sistemes per a l’aprofitament tèrmic o elèctric de l’energia solar. L’aplicació d’aquesta bonificació està condicionada al fet que les instal.lacions per a producció de calor incloguin col·lectors que disposin de l’homologació corresponent de l’Administració competent i siguin anteriors a l’entrada en vigor del nou codi tècnic.

5. Una bonificació d’ un 50% de la quota, en la construcció i/o promoció d’habitatges nous o rehabilitats destinats a joves d’ entre 18 i 29 anys que segueixen els paràmetres dels Habitatges de Protecció Oficial.

6. Una bonificació del 50% a favor de les construccions, instal·lacions o obres que siguin declarades d’ especial interès o utilitat municipal per concórrer circumstàncies socials, culturals, històric artístiques o de foment de l’ ocupació que justifiquin la declaració. Correspon aquesta declaració al ple de la corporació i, amb la sol·licitud prèvia del subjecte passiu, s ‘ha d’ acordar per vot favorable de la majoria simple dels seus membres. Expressament es podran declarar d’especial interès i utilitat municipal i per tant, gaudiran de la bonificació les següents construccions i/o instal·lacions:

Per a circumstàncies socials:
a) La realització d’obres per a reparació d’immobles afectats per patologies estructurals (aluminosis o similar) prèvia justificació mitjançant informe d’organismes competents (Ajuntament, col·legis oficials, Centre tècnic de Rehabilitació de la Generalitat,…) i sempre que estiguin destinades a la resolució d’aquesta patologia.

b) La realització d’obres de construcció o manteniment de centres escolars i sanitaris.

c) Les obres per a la instal·lació d’ascensors en immobles de més de 20 anys d’antiguitat.

Per a circumstàncies culturals i historicoartístiques:

a) La realització d’obres que afectin a la rehabilitació i nova construcció d’edificis situats en el Pla Especial del Centre Històric.

b) Les d’arranjament i embelliment de façanes, mitgeres al descobert.

c) Les obres i instal·lacions per canvi de rètols i cartells amb la finalitat d’adequar els seus textos a la normativa lingüística i normativa urbanística vigent.

Les bonificacions que es concedeixin s’ aplicaran en el moment de l’autoliquidació correctament acreditada.

Àrea que tramita

Àrea d’Hisenda

Classificació temàtica

Gestió Tributària

Qui ho pot sol·licitar?

Els subjectes passius que reuneixen les condicions i requisits establerts. Si la petició es fa mitjançant representant cal que estigui degudament acreditat.

Quan es pot sol·licitar?

La sol·licitud pot realitzar-se durant tot l’any per a exercicis següents Si es vol sol·licitar per a l’exercici vigent, a partir de l’últim dia de pagament de període voluntari i previ acreditament del pagament de la taxa mitjançant rebut.

*Documentació que s’ha d’aportar

El sol·licitant podrà aportar qualsevol document que justifiqui el seu dret i que s’haurà de descriure en el document de sol·licitud segons el tipus de bonificació que reclami.
En el cas de persona física:

DNI (original) Targeta de residència (original) Passaport (original)

Si es sol·licita en representació d’una altra persona física:
Document acreditatiu de la persona interessada (original o compulsada) Autorització degudament emplenada. Autorització representant

En el cas de persona jurídica:

NIF de la societat (original) Document acreditatiu de la persona interessada (original o compulsada) Escriptura de constitució de la societat (original o compulsada)

Es recomana portar tota la documentació digitalitzada, en cas que el ciutadà no aporti la documentació en format digital l’Ajuntament la digitalitzarà.

Legislació aplicable

Ordenança Fiscal de l’Ajuntament. Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals

Preu

Gratuït

Resolució i termini de resolució

Un mes, excepte en la bonificació per a activitats econòmiques que siguin declarades d’especial interès o utilitat municipal per concórrer circumstàncies socials, culturals, històrico-artístiques, o de foment de l’ocupació que justifiquin tal declaració, que en aquest cas serà a la convocatòria del Ple immediatament posterior a la sol·licitud.

Document que lliurarà l’Ajuntament

Còpia del document que es genera, degudament signat pel sol·licitant i registrat per l’Ajuntament

Recursos que es poden interposar finalitzat el tràmit

Recurs de reposició al mes de la notificació Recurs contenciós-administratiu als dos mesos de la notificació

Silenci administratiu

Desestimatori

Com i on es pot sol·licitar?

Presencialment a l’OMAC:

Castelló d’Empúries
P/ Joc de la Pilota núm. 1
17486 Castelló d’Empúries
De 9:00h a 14:00h
Telf. 972.250.426

Empuriabrava, Centre Cívic
Sector Gran Reserva
Av. Pompeu Fabra
De 9:00h a 14:00h
Telf: 972.454.132

Telemàticament:
Instància genèrica
(Adjuntant els arxiu necessaris per a la seva tramitació)