Skip to content Skip to main navigation Skip to footer
OAC 360

Tràmits disponibles

Cita prèvia
Pagaments en linia
Carpeta Ciutadana
Tràmits disponibles
URBANISME, ACTIVITATS I MEDI AMBIENT

Tràmit per a la sol·licitud de fraccionament o ajornament de deutes tributaris, tant en període de recaptació en voluntària com en el d’executiva.

Article 46.- COMPETÈNCIA

 • Les sol·licituds d’ajornament i de fraccionament de deutes tributaris seran aprovats per Resolució, previ informe del Cap de la Recaptació.
 • El termini màxim de concessió de fraccionaments i ajornaments serà de 8 mesos a comptar de la data de notificació de la resolució de concessió. Excepcionalment si la situació econòmica del subjecte passiu és d’extrema precarietat acreditada, la Junta de Govern Local podrà valorar un termini superior.
 • No s’exigiran interessos de demora en tots els fraccionaments i ajornaments de rebuts de cobrament periòdic quan es formalitzi la petició durant el període en voluntària i que, complint amb la normativa vigent, no superin 8 mensualitats, havent d’estar totalment pagades a 31 de desembre de l’exercici en què es sol·liciten. En els casos que les superin, es cobraran interessos de demora des del primer dia a excepció del període que estiguin en voluntària.
 • Les fraccions es periodificaran en quotes mensuals, que no podran ser inferiors a 50 euros, coincidint els venciments de les dates de pagament el dia 5 de cada mes o hàbil immediatament posterior. En els casos d’ajornament el venciment de la data de pagament coincidirà amb el dia 20 de cada mes o hàbil immediatament posterior.
 • Serà requisit indispensable per la concessió d’ajornament o de fraccionament que el sol·licitant estigui al corrent de pagament de les seves obligacions amb l’Ajuntament.

Article 45.- GARANTIES

 • El peticionari de l’ajornament o fraccionament d’un deute haurà d’oferir garantia suficient en les formes legalment admeses en dret i degudament relacionades a l’article 48 del RGR.
 • Els deutes ajornats o fraccionats s’hauran de garantir en els termes previstos a la Llei General Tributària l’ import dels quals sigui superior als 30.000 €.

Àrea que tramita

Àrea d’Hisenda

Classificació temàtica

Recaptació

Qui ho pot sol·licitar?

Qualsevol persona amb capacitat d’obrar.

Si la petició es fa mitjançant representant cal que estigui degudament acreditat.

Quan es pot sol·licitar?

Per al fraccionament màxim de 8 mensualitats la data límit per a la presentació de la sol·licitud serà el dia 15 d’abril de l’any en curs, atès que han d’estar totalment pagades a 31 de desembre de l’exercici en què es sol·liciten.

Documentació que s’ha d’aportar

 • Formulari de dades necessàries
 • La garantia que s’ofereixi, sí és el cas.
 • Per poder gaudir del fraccionament regulat en aquest article, haurà de ser sol·licitat expressament pels subjectes passius.

En el cas de persona física:

 • DNI o Targeta de residència

Si es sol·licita en representació d’una altra persona física:

En el cas de persona jurídica:

 • NIF de la societat
 • Document acreditatiu de la persona interessada
 • Escriptura de constitució de la societat

Es recomana portar tota la documentació digitalitzada, en cas que el ciutadà no aporti la documentació en format digital l’Ajuntament la digitalitzarà.

Legislació aplicable

Reial Decret 939/2005, de 29 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament general de recaptació.

Llei 58/2003 de 17 de desembre General Tributària

Ordenances fiscals de l’exercici vigent

Preu

Gratuït

Resolució i termini de resolució

1 mes

Document que lliurarà l’Ajuntament

Còpia del document que es genera, degudament signat pel sol·licitant i registrat per l’Ajuntament

Recursos que es poden interposar finalitzat el tràmit

Al mes de la notificació, recurs de reposició previ al contenciós-administratiu

Silenci administratiu

Desestimatori