Skip to content Skip to main navigation Skip to footer
OAC 360

Tràmits disponibles

Cita prèvia
Pagaments en linia
Carpeta Ciutadana
Tràmits disponibles
URBANISME, ACTIVITATS I MEDI AMBIENT

Gaudiran d’ una bonificació del 50% en la quota íntegra de l’ impost les persones físiques o jurídiques propietàries d’un habitatge del mercat lliure i desocupat que el posin a disposició o el cedeixin a la Borsa d’habitatge de Lloguer Social, en el marc dels plans i programes del dret a l’habitatge vigents, mentre es mantingui la posada a disposició o cessió de l’habitatge.

Àrea que tramita

Àrea d’Hisenda

Classificació temàtica

Gestió Tributària

Qui ho pot sol·licitar?

Els subjectes passius que reuneixen les condicions i requisits establerts.

Si la petició es fa mitjançant representant cal que estigui degudament acreditat.

Quan es pot sol·licitar?

La sol·licitud pot realitzar-se durant tot l’any.

Documentació que s’ha d’aportar

El sol·licitant podrà aportar qualsevol document que justifiqui el seu dret i que s’haurà de descriure en el document de sol·licitud.
Documentació acreditativa – document oficial d’incorporació de l’habitatge a la Borsa d’Habitatge de Lloguer Social

En el cas de persona física:
DNI (original)
Targeta de residència (original)
Passaport (original)

Si es sol·licita en representació d’una altra persona física:
Document acreditatiu de la persona interessada (original o compulsada)
Autorització degudament emplenada.
Autorització representant
En el cas de persona jurídica:

NIF de la societat (original)
Document acreditatiu de la persona interessada (original o compulsada)
Escriptura de constitució de la societat (original o compulsada)

Es recomana portar tota la documentació digitalitzada, en cas que el ciutadà no aporti la documentació en format digital l’Ajuntament la digitalitzarà.

Legislació aplicable

Ordenança Fiscal de l’Ajuntament.

Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals

Preu

Gratuït

Resolució i termini de resolució

1 mes

Document que lliurarà l’Ajuntament

Còpia del document que es genera, degudament signat pel sol·licitant i registrat per l’Ajuntament

Recursos que es poden interposar finalitzat el tràmit

Recurs de reposició al mes de la notificació

Recurs contenciós-administratiu als dos mesos de la notificació

Silenci administratiu

Desestimatori

Altres informacions d’interès

La bonificació s’aplicarà en l’exercici següent a la sol·licitud. La durada de la mateixa serà mentre l’habitatge estigui a disposició o cedit a la Borsa d’habitatge de Lloguer Social

Com i on es pot sol·licitar?

Presencialment a l’OMAC:

Castelló d’Empúries
P/ Joc de la Pilota núm. 1
17486 Castelló d’Empúries
De 9:00h a 14:00h
Telf. 972.250.426

Empuriabrava, Centre Cívic
Sector Gran Reserva
Av. Pompeu Fabra
De 9:00h a 14:00h
Telf: 972.454.132

Telemàticament:
Instància genèrica
(Adjuntant els arxiu necessaris per a la seva tramitació)